Visa allt om Linköpings Villabyrå AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 38 271 32 738 35 349 29 781 29 983 18 927 13 075 9 621 12 740 14 553
Övrig omsättning 46 1 177 17 0 9 0 0 4 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 604 2 149 4 255 1 303 4 572 2 502 1 351 -914 97 804
Resultat efter finansnetto 4 617 2 579 5 117 1 509 4 536 1 964 1 231 -1 097 -239 633
Årets resultat 5 096 1 974 4 036 828 2 603 1 183 989 -960 11 439
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 333 4 315 4 713 5 556 5 955 3 290 4 761 6 135 7 730 9 266
Omsättningstillgångar 20 370 11 811 17 875 15 851 15 417 7 260 4 819 3 898 2 876 2 489
Tillgångar 24 703 16 126 22 588 21 407 21 372 10 551 9 580 10 033 10 606 11 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 217 2 121 4 147 1 111 5 283 2 680 1 497 508 1 467 1 456
Obeskattade reserver 495 2 411 2 334 2 221 1 820 646 210 0 137 412
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 900 1 550 2 500 2 500 2 500 2 500
Kortfristiga skulder 18 991 11 594 16 106 18 075 13 370 5 675 5 373 7 025 6 501 7 387
Skulder och eget kapital 24 703 16 126 22 588 21 407 21 372 10 551 9 580 10 033 10 606 11 755
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 815 535 527 568
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 10 516 5 761 2 628 2 245 2 880 4 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 2 959 1 446 1 053 939 1 464 1 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 317 32 739 35 526 29 798 29 983 18 936 13 075 9 621 12 744 14 553
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 20 20 16 14 13 12 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 822 1 637 1 767 1 489 1 874 1 352 1 006 802 1 593 1 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 927 845 911 798 892 547 367 336 645 688
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 156 2 725 4 792 2 833 6 078 4 101 2 953 682 1 686 2 385
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,90% -7,39% 18,70% -0,67% 58,41% 44,76% 35,90% -24,48% -12,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,78% 16,08% 22,81% 7,24% 21,39% 23,75% 14,52% -9,10% 0,92% 6,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,12% 7,92% 14,58% 5,20% 15,25% 13,24% 10,64% -9,49% 0,77% 5,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,60% 0,66% 5,00% -7,47% 6,83% 8,37% -4,24% -32,50% -28,45% -33,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,68% 24,81% 26,42% 13,28% 31,36% 30,18% 17,34% 5,06% 14,78% 14,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,26% 101,87% 110,98% 87,70% 115,31% 127,93% 89,69% 55,49% 44,24% 33,69%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...