Visa allt om Rosersbergs Maskin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2023 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-10 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 139 409 112 288 119 448 90 378 54 008 42 520 38 275 24 335 8 560 7 948
Övrig omsättning 1 345 1 156 307 44 260 331 140 0 0 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 641 259 264 4 703 1 232 1 272 1 475 2 411 612 259
Resultat efter finansnetto 824 406 31 4 573 1 106 1 166 1 406 2 373 555 184
Årets resultat 99 389 577 2 686 614 726 742 1 366 177 87
Balansräkningar (tkr)
2023-10 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 563 4 574 5 923 4 031 3 502 2 772 2 048 722 908 893
Omsättningstillgångar 47 377 19 946 24 859 16 451 11 846 8 965 8 307 6 954 2 063 1 564
Tillgångar 51 941 24 520 30 782 20 483 15 348 11 737 10 355 7 677 2 970 2 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 077 3 979 3 590 4 512 2 635 2 021 1 294 1 672 306 128
Obeskattade reserver 2 808 2 154 2 254 2 978 1 852 1 555 1 336 883 283 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 014 6 191 6 798 2 134 2 661 2 663 1 534 250 887 189
Kortfristiga skulder 40 041 12 197 18 141 10 858 8 201 5 499 6 190 4 872 1 494 2 080
Skulder och eget kapital 51 941 24 520 30 782 20 483 15 348 11 737 10 355 7 677 2 970 2 457
Löner & utdelning (tkr)
2023-10
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 831
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 388 2 211 1 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 054 751 768
Utdelning till aktieägare 900 0 0 1 500 0 0 0 1 119 0 0
Omsättning 140 754 113 444 119 755 90 422 54 268 42 851 38 415 24 335 8 560 7 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 11 11 11 10 10 9 8 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 337 10 208 10 859 8 216 5 401 4 252 4 253 3 042 1 223 994
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 885 1 032 1 078 754 775 670 533 561 429 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 349 1 446 1 623 5 760 1 644 1 640 1 743 2 663 814 463
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,15% -5,99% 32,16% 67,34% 27,02% 11,09% 57,28% 184,29% 7,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,24% 4,01% 0,86% 22,96% 8,03% 10,97% 14,24% 31,41% 20,61% 10,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,21% 0,88% 0,22% 5,20% 2,28% 3,03% 3,85% 9,91% 7,15% 3,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,64% 16,47% 15,43% 19,93% 23,02% 24,78% 21,76% 35,02% 65,85% 65,48%
Rörelsekapital/omsättning 5,26% 6,90% 5,62% 6,19% 6,75% 8,15% 5,53% 8,56% 6,65% -6,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,07% 23,08% 17,37% 33,37% 26,58% 27,55% 22,56% 30,75% 17,74% 7,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,60% 141,12% 127,57% 146,88% 140,12% 154,37% 126,51% 135,84% 126,64% 52,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!