Visa allt om Connect Quisma Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 64 197 279 579 311 996 280 048 295 520 217 252 233 434 241 088 169 584 121 546
Övrig omsättning 164 407 606 267 948 68 29 37 79 20
Rörelseresultat (EBIT) 2 605 -1 100 -2 842 -5 587 -9 565 -5 985 6 293 -215 1 109 808
Resultat efter finansnetto 2 567 -948 -2 796 -5 537 -9 467 -5 877 6 574 -102 1 184 882
Årets resultat 2 443 -238 -324 -258 -113 1 551 3 820 -89 856 602
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 126 266 436 529 597 377 407 403 350
Omsättningstillgångar 59 157 104 050 132 693 131 218 124 367 88 506 84 457 67 159 64 230 46 630
Tillgångar 59 199 104 176 132 959 131 654 124 896 89 103 84 834 67 566 64 633 46 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 639 6 196 6 434 6 758 7 015 7 128 5 577 1 757 1 800 1 862
Obeskattade reserver 1 786 2 359 2 359 2 405 2 405 2 401 1 659 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 774 95 621 124 166 122 491 115 476 79 575 77 598 65 809 62 833 45 118
Skulder och eget kapital 59 199 104 176 132 959 131 654 124 896 89 103 84 834 67 566 64 633 46 980
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 616 1 561 1 561 1 338 1 263 1 048 873 913
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 91 - 215 180 180 158 117
Löner till övriga anställda 18 047 18 824 19 790 17 475 13 165 10 070 10 192 9 104 7 134 5 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 550 7 421 8 789 7 911 6 305 3 777 4 449 3 953 3 064 2 444
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 64 361 279 986 312 602 280 315 296 468 217 320 233 463 241 125 169 663 121 566
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 44 50 45 33 29 26 24 19 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 459 6 354 6 240 6 223 8 955 7 491 8 978 10 045 8 925 8 103
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 176 1 067 1 020 1 099 1 281 1 083 712 632 583 595
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 712 -922 -2 596 -5 307 -9 280 -5 789 6 471 -42 1 268 915
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -77,04% -10,39% 11,41% -5,24% 36,03% -6,93% -3,17% 42,16% 39,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,49% -0,87% -2,10% -4,20% -7,56% -6,58% 7,75% 0,51% 2,59% 2,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,14% -0,33% -0,90% -1,98% -3,20% -2,70% 2,82% 0,14% 0,99% 1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,79% 0,94%
Rörelsekapital/omsättning 16,17% 3,01% 2,73% 3,12% 3,01% 4,11% 2,94% 0,56% 0,82% 1,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,95% 7,71% 6,22% 6,56% 7,12% 10,10% 8,10% 2,60% 2,78% 3,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,29% 108,82% 106,87% 107,12% 107,70% 111,22% 108,84% 101,99% 102,22% 103,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!