Visa allt om Elskling AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 53 006 51 845 48 690 37 208 29 984 27 780 25 450 29 742 23 124 21 628
Övrig omsättning 195 89 213 66 62 45 4 - 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 18 010 26 067 24 441 14 560 8 725 8 485 4 180 10 320 7 127 10 024
Resultat efter finansnetto 17 984 26 138 21 508 13 635 8 901 8 617 4 405 10 466 7 153 10 023
Årets resultat 9 166 25 877 18 133 9 374 6 936 6 681 2 337 5 671 3 882 5 481
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 94 138 104 145 70 120 215 244 219
Omsättningstillgångar 32 761 37 491 37 241 26 810 19 168 21 889 18 465 21 116 18 167 13 546
Tillgångar 32 766 37 586 37 379 26 914 19 313 21 958 18 586 21 331 18 411 13 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 803 26 638 18 894 10 161 7 787 10 184 7 503 10 166 7 494 6 863
Obeskattade reserver 3 500 0 7 932 9 732 8 175 8 247 8 247 7 092 4 411 2 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 463 10 948 10 553 7 022 3 351 3 526 2 836 4 074 6 504 4 291
Skulder och eget kapital 32 766 37 586 37 379 26 914 19 313 21 958 18 586 21 331 18 411 13 765
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 2 017 1 061
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 6 999 6 281 6 087 5 848 5 397 2 075 767
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 2 734 2 300 2 195 2 096 1 833 1 075 475
Utdelning till aktieägare 0 15 000 18 133 9 400 0 0 0 0 0 0
Omsättning 53 201 51 934 48 903 37 274 30 046 27 825 25 454 29 742 23 160 21 628
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 15 15 15 14 13 12 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 534 3 456 3 246 2 481 1 999 1 852 1 818 2 288 1 927 2 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 750 662 641 674 602 586 591 586 443 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 047 26 111 24 477 14 606 8 764 8 536 4 236 10 374 7 168 10 054
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,24% 6,48% 30,86% 24,09% 7,93% 9,16% -14,43% 28,62% 6,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,00% 69,56% 57,54% 50,66% 46,09% 39,24% 23,73% 49,21% 38,85% 72,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,00% 50,43% 44,18% 36,65% 29,69% 31,02% 17,33% 35,29% 30,93% 46,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,84% 51,20% 54,81% 53,18% 52,75% 66,10% 61,41% 57,30% 50,44% 42,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,82% 70,87% 67,10% 65,96% 73,34% 75,67% 73,07% 72,16% 58,36% 63,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 387,11% 342,45% 352,89% 381,80% 572,01% 620,79% 651,09% 518,31% 279,32% 315,68%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...