Visa allt om JR Energi & Lantbruks AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 36 749 34 149 31 891 22 546 22 194 20 044 13 481 4 524 3 541 3 701
Övrig omsättning 4 321 4 236 3 836 2 363 2 663 2 883 2 949 380 373 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 966 1 586 4 814 514 2 226 2 364 2 274 661 147 638
Resultat efter finansnetto 2 600 1 158 4 447 -99 1 697 1 960 2 014 530 52 584
Årets resultat 551 336 458 90 53 56 14 125 9 46
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 874 37 262 30 387 29 826 27 427 22 094 18 191 4 647 3 555 4 145
Omsättningstillgångar 11 180 8 861 7 669 8 170 9 578 10 174 5 812 2 157 1 354 1 778
Tillgångar 54 055 46 123 38 056 37 996 37 004 32 268 24 003 6 804 4 909 5 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 863 1 311 975 518 428 374 318 305 179 171
Obeskattade reserver 13 360 11 460 10 760 6 902 7 117 5 497 3 617 1 623 1 263 1 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 701 20 846 12 173 16 556 16 824 14 238 13 100 4 067 2 889 4 145
Kortfristiga skulder 13 131 12 506 14 148 14 021 12 636 12 159 6 968 809 577 383
Skulder och eget kapital 54 055 46 123 38 056 37 996 37 004 32 268 24 003 6 804 4 909 5 923
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 302 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 346 2 180 1 500 335 280 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 125 728 386 52 129 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 070 38 385 35 727 24 909 24 857 22 927 16 430 4 904 3 914 3 701
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 16 15 12 11 9 6 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 042 2 134 2 126 1 879 2 018 2 227 2 247 1 508 1 180 1 234
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 478 456 465 408 325 316 143 239 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 198 7 080 9 418 4 168 5 171 5 293 4 612 1 870 1 188 1 352
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,61% 7,08% 41,45% 1,59% 10,73% 48,68% 197,99% 27,76% -4,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,64% 3,48% 12,67% 1,36% 6,02% 7,33% 9,48% 9,71% 2,99% 10,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,29% 4,71% 15,12% 2,30% 10,04% 11,80% 16,88% 14,61% 4,15% 17,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,85% 81,76% 86,82% 92,20% 90,48% 85,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,31% -10,67% -20,32% -25,95% -13,78% -9,90% -8,58% 29,80% 21,94% 37,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,72% 22,22% 24,62% 15,53% 16,16% 14,45% 12,43% 22,06% 22,61% 18,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,54% 38,56% 23,16% 21,57% 35,31% 51,80% 34,46% 263,78% 231,02% 458,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...