Visa allt om Lundholm & Kollin EL. IT Montage AB
Visa allt om Lundholm & Kollin EL. IT Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 454 8 889 6 898 8 104 8 256 7 358 11 513 7 533 7 409 4 149
Övrig omsättning 46 86 270 164 185 143 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -253 1 310 354 153 212 439 1 017 1 080 1 230 518
Resultat efter finansnetto -432 1 289 231 -660 210 411 1 176 944 1 111 518
Årets resultat -432 987 150 163 78 180 597 453 522 363
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 100 82 135 1 254 455 350 41 52 6
Omsättningstillgångar 2 008 2 784 2 148 2 179 2 246 3 072 2 685 3 044 2 288 1 512
Tillgångar 2 109 2 884 2 230 2 314 3 500 3 527 3 034 3 085 2 339 1 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 962 1 794 807 657 494 816 1 036 838 785 463
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 096 1 026 898 581 327 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 4 717 676 1 018 647 275 0 0 75
Kortfristiga skulder 1 146 1 086 706 981 892 1 037 825 1 665 1 227 978
Skulder och eget kapital 2 109 2 884 2 230 2 314 3 500 3 527 3 034 3 085 2 339 1 518
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 447 450 407 863 956 733
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 300 - -
Löner till övriga anställda - 2 774 2 859 2 588 1 999 1 631 1 140 932 840 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 990 988 895 827 880 755 683 678 363
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 400 400 400 200
Omsättning 6 500 8 975 7 168 8 268 8 441 7 501 11 513 7 533 7 409 4 149
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 9 8 6 6 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 076 1 111 766 1 013 1 376 1 226 2 303 1 507 1 852 1 383
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 489 438 447 552 503 465 504 649 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -226 1 329 373 182 227 466 1 077 1 091 1 234 518
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,39% 28,86% -14,88% -1,84% 12,20% -36,09% 52,83% 1,67% 78,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,00% 44,69% 12,38% -25,93% 7,77% 12,48% 39,09% 35,40% 52,59% 34,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,92% 14,50% 4,00% -7,40% 3,29% 5,98% 10,30% 14,50% 16,60% 12,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,14% 72,37% 77,70% 68,47% 62,78% 64,13% 40,55% 62,23% 62,25% 58,52%
Rörelsekapital/omsättning 13,36% 19,10% 20,90% 14,78% 16,40% 27,66% 16,16% 18,31% 14,32% 12,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,61% 62,21% 36,19% 28,39% 37,19% 44,58% 55,96% 41,04% 43,63% 30,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,22% 256,35% 304,25% 222,12% 251,01% 296,24% 324,12% 182,82% 186,47% 154,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...