Visa allt om Stam Ett AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 102 111 105 480 99 722 96 853 96 721 95 403 91 819 86 728 83 922 88 200
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 49 773 57 931 53 897 59 192 61 233 60 036 53 237 56 108 55 081 60 438
Resultat efter finansnetto 46 023 54 039 51 535 56 537 58 903 57 636 50 134 45 230 50 604 48 300
Årets resultat 29 047 9 871 274 741 34 458 -1 0 -1 -2 37 674
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 434 537 399 059 397 451 405 214 367 443 360 093 353 520 399 055 617 058 589 043
Omsättningstillgångar 14 899 1 702 1 934 11 883 5 514 10 948 12 380 13 366 10 933 27 363
Tillgångar 449 436 400 761 399 385 417 097 372 957 371 041 365 900 412 421 627 991 616 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 499 61 452 51 582 51 307 50 567 16 109 16 110 16 110 16 111 16 113
Obeskattade reserver 28 166 19 179 14 726 14 726 14 726 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 282 306 204 212 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 515 252 673 252 264 251 576 262 001 267 498 279 086 333 385 381 501 566 370
Kortfristiga skulder 39 974 67 151 80 609 99 276 45 663 87 434 70 704 62 926 230 379 33 923
Skulder och eget kapital 449 436 400 761 399 385 417 097 372 957 371 041 365 900 412 421 627 991 616 406
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 102 111 105 480 99 722 96 853 96 721 95 403 91 819 86 728 83 922 88 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - - 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 151 74 016 69 539 68 602 61 233 69 627 62 842 64 305 62 591 66 759
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,19% 5,77% 2,96% 0,14% 1,38% 3,90% 5,87% 3,34% -4,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,08% 14,47% 13,72% 14,42% 16,69% 16,46% 14,93% 15,16% 10,37% 10,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,75% 54,99% 54,97% 62,10% 64,37% 64,00% 59,51% 72,08% 77,57% 71,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,34% 58,38% 57,58% 64,84% 65,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,56% -62,05% -78,89% -90,23% -41,51% -80,17% -63,52% -57,14% -261,49% -7,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,02% 19,07% 15,79% 15,05% 16,64% 4,34% 4,40% 3,91% 2,57% 2,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,27% 2,53% 2,40% 11,97% 12,08% 12,52% 17,51% 21,24% 4,75% 80,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!