Visa allt om Scandinavian Luxury AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 178 194 175 728 162 853 147 800 130 211 112 452 83 661 53 230 34 604 34 122
Övrig omsättning 718 890 1 409 1 063 888 2 137 1 449 782 410 270
Rörelseresultat (EBIT) 3 117 5 996 6 931 5 662 6 906 5 173 3 087 2 504 765 1 240
Resultat efter finansnetto 2 820 5 287 5 734 4 729 6 027 4 472 2 878 2 318 594 1 161
Årets resultat 2 780 3 351 3 748 3 198 3 598 3 516 1 655 1 400 412 636
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 56 56 56 21 10 26 43 168 27
Omsättningstillgångar 33 596 31 679 30 054 28 382 28 472 25 826 15 945 10 341 7 208 6 780
Tillgångar 33 652 31 736 30 110 28 438 28 493 25 836 15 971 10 385 7 375 6 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 291 3 811 4 240 4 332 4 447 4 350 2 834 2 178 1 178 1 191
Obeskattade reserver 5 130 5 866 4 866 3 936 3 326 1 940 2 015 1 279 808 808
Avsättningar (tkr) 300 686 312 261 461 261 485 157 0 0
Långfristiga skulder 1 998 6 311 7 093 7 431 7 990 8 759 3 045 2 233 2 633 1 777
Kortfristiga skulder 22 933 15 061 13 599 12 478 12 269 10 525 7 592 4 537 2 756 3 031
Skulder och eget kapital 33 652 31 736 30 110 28 438 28 493 25 836 15 971 10 385 7 375 6 807
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 609 4 980 3 105 2 119 2 039
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 923 1 596 1 077 756 641
Utdelning till aktieägare 2 750 3 300 3 780 3 840 3 200 3 500 2 000 1 000 400 426
Omsättning 178 912 176 618 164 262 148 863 131 099 114 589 85 110 54 012 35 014 34 392
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 19 19 19 18 16 12 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 100 9 249 8 571 7 779 7 234 7 028 6 972 8 872 6 921 11 374
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 636 638 593 593 503 472 549 673 575 885
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 117 5 996 6 931 5 662 6 906 5 189 3 104 2 524 779 1 262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,40% 7,91% 10,18% 13,51% 15,79% 34,41% 57,17% 53,83% 1,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,26% 18,89% 23,02% 18,01% 24,24% 20,02% 19,34% 24,11% 10,47% 18,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,75% 3,41% 4,26% 3,47% 5,30% 4,60% 3,69% 4,70% 2,23% 3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,35% 24,26% 23,98% 23,53% 22,60% 19,99% 21,81% 20,89% 21,13% 20,54%
Rörelsekapital/omsättning 5,98% 9,46% 10,10% 10,76% 12,44% 13,61% 9,98% 10,90% 12,87% 10,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,67% 26,43% 26,69% 26,03% 24,71% 22,69% 27,59% 30,58% 24,05% 26,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,36% 130,77% 138,99% 123,16% 111,57% 135,96% 77,71% 99,12% 87,59% 82,12%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...