Visa allt om Probeco Vevgatan AB
Visa allt om Probeco Vevgatan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 238 4 551 3 600 3 600 3 600 3 720 3 750 3 600 600 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 725 1 878 1 986 1 522 1 431 1 630 1 868 1 753 364 -9
Resultat efter finansnetto 1 554 653 1 076 427 785 1 185 1 597 1 286 -109 -9
Årets resultat 413 341 254 0 563 890 1 192 945 -158 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 498 48 260 42 899 30 579 32 115 33 654 35 093 36 629 36 633 0
Omsättningstillgångar 2 233 2 097 4 674 1 694 1 477 1 324 4 194 2 050 8 193 100
Tillgångar 48 731 50 357 47 573 32 273 33 592 34 978 39 287 38 679 44 826 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 680 1 267 925 438 438 391 385 299 91 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 93 72 95 115 110 0
Avsättningar (tkr) 364 248 131 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 257 45 430 43 504 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0
Kortfristiga skulder 4 430 3 412 3 013 16 835 18 061 19 515 23 807 23 265 29 625 9
Skulder och eget kapital 48 731 50 357 47 573 32 273 33 592 34 978 39 287 38 679 44 826 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 238 4 551 3 600 3 600 3 600 3 720 3 750 3 600 600 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 487 3 640 3 150 3 058 2 970 3 166 3 403 3 287 367 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,10% 26,42% 0,00% 0,00% -3,23% -0,80% 4,17% 500,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,59% 3,73% 4,18% 4,72% 4,28% 4,69% 4,76% 4,55% 0,82% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,02% 41,27% 55,19% 42,31% 39,97% 44,14% 49,84% 48,92% 61,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning -41,94% -28,89% 46,14% -420,58% -460,67% -489,01% -523,01% -589,31% -3 572,00% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,45% 2,52% 1,94% 1,36% 1,51% 1,27% 1,16% 0,99% 0,38% 91,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,41% 61,46% 155,13% 10,06% 8,18% 6,78% 17,62% 8,81% 27,66% 1 111,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...