Visa allt om OMMH Scandinavia AB
Visa allt om OMMH Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 490 4 544 3 508 3 562 3 252 2 216 1 814 982 938
Övrig omsättning 209 103 8 140 325 291 311 - 129
Rörelseresultat (EBIT) 81 300 49 98 524 127 -77 -152 -208
Resultat efter finansnetto 108 254 45 88 513 76 -675 -141 525
Årets resultat 71 189 29 36 296 76 -675 -141 525
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 18 58 61 64 60 98 387 45
Omsättningstillgångar 1 675 1 729 1 379 1 398 1 392 829 672 1 324 1 269
Tillgångar 1 696 1 746 1 437 1 459 1 456 890 770 1 711 1 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 015 1 045 855 826 790 494 418 1 093 1 195
Obeskattade reserver 150 150 150 150 121 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 100 373 0
Kortfristiga skulder 531 552 431 483 545 396 253 246 120
Skulder och eget kapital 1 696 1 746 1 437 1 459 1 456 890 770 1 711 1 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 610 378 210 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 960 889 899 916 845 50 366 163 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 452 396 370 369 330 273 235 114 51
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 699 4 647 3 516 3 702 3 577 2 507 2 125 982 1 067
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 745 2 272 1 754 1 781 1 626 1 108 605 982 938
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 768 699 714 735 626 493 346 558 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 300 49 98 526 127 -75 -149 -203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,82% 29,53% -1,52% 9,53% 46,75% 22,16% 84,73% 4,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,37% 14,55% 3,13% 6,03% 35,30% 9,33% -86,23% -7,01% 41,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,97% 5,59% 1,28% 2,47% 15,81% 3,75% -36,60% -12,22% 58,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,69% 60,28% 56,16% 62,32% 60,82% 65,79% 79,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,84% 25,90% 27,02% 25,69% 26,05% 19,54% 23,10% 109,78% 122,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,75% 66,55% 67,64% 64,19% 60,38% 55,51% 54,29% 63,88% 90,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 315,44% 313,22% 319,95% 289,44% 255,41% 209,34% 265,61% 538,21% 1 057,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...