Visa allt om Miradena AB
Visa allt om Miradena AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 523 21 753 16 629 12 688 10 511 6 887 1 468 3 112 13 376 19 266
Övrig omsättning - - - - - - - 11 160 4
Rörelseresultat (EBIT) 806 2 079 441 805 115 53 -91 -249 596 150
Resultat efter finansnetto 908 2 077 441 803 114 52 -94 -251 593 151
Årets resultat 551 1 229 264 479 114 52 -95 -100 318 106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 778 313 24 34 45 81 67 29 0 0
Omsättningstillgångar 4 802 4 279 1 919 3 388 1 098 1 059 530 765 913 8 917
Tillgångar 5 579 4 592 1 943 3 422 1 143 1 140 596 794 913 8 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 623 2 072 843 579 495 381 330 424 524 206
Obeskattade reserver 990 790 290 190 0 0 0 0 150 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 799 1 730 810 2 653 648 759 267 369 239 8 711
Skulder och eget kapital 5 579 4 592 1 943 3 422 1 143 1 140 596 794 913 8 917
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 144 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 610 192 260 220 144 144 48 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 166 92 58 53 45 45 15 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0
Omsättning 16 523 21 753 16 629 12 688 10 511 6 887 1 468 3 123 13 536 19 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 523 10 877 16 629 12 688 10 511 6 887 1 468 3 112 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 506 664 506 497 405 349 185 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 818 2 091 451 816 126 67 -80 -248 596 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,04% 30,81% 31,06% 20,71% 52,62% 369,14% -52,83% -76,73% -30,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,29% 45,27% 22,70% 23,52% 10,15% 4,65% -15,27% -31,36% 65,61% 1,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,50% 9,56% 2,65% 6,34% 1,10% 0,77% -6,20% -8,00% 4,48% 0,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,93% 31,91% 26,80% 29,38% 18,14% 18,50% 43,94% 7,33% 4,95% 1,18%
Rörelsekapital/omsättning 18,17% 11,72% 6,67% 5,79% 4,28% 4,36% 17,92% 12,72% 5,04% 1,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,86% 58,54% 55,03% 21,25% 43,31% 33,42% 55,37% 53,40% 69,22% 2,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,95% 216,13% 190,62% 127,70% 169,44% 126,35% 150,19% 96,21% 143,10% 19,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...