Visa allt om Klövern Kalmar AB
Visa allt om Klövern Kalmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 300 50 989 50 148 49 961 49 748 48 295 45 446 44 127 42 655 33 745
Övrig omsättning - - - - - 3 2 991 254 -
Rörelseresultat (EBIT) 26 382 25 965 26 166 25 967 27 636 25 723 20 757 24 792 23 590 21 982
Resultat efter finansnetto 26 390 25 984 26 198 26 014 14 155 12 891 7 193 10 890 12 769 17 955
Årets resultat 4 945 4 106 6 647 2 177 841 9 535 5 309 8 107 9 023 12 893
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 259 679 258 806 249 835 196 072 183 286 182 828 174 357 163 732 157 653 146 469
Omsättningstillgångar 48 637 22 074 26 850 52 828 173 498 212 046 203 185 199 826 181 724 11 232
Tillgångar 308 316 280 880 276 685 248 900 356 784 394 874 377 542 363 558 339 377 157 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 306 27 361 23 255 16 608 14 432 13 590 13 625 13 640 12 966 12 993
Obeskattade reserver 3 691 3 691 1 850 1 850 816 316 390 406 283 48
Avsättningar (tkr) 5 330 3 885 2 798 927 224 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 216 538 216 538 216 538 216 538 330 988 313 875 306 250 306 250 308 000 122 200
Kortfristiga skulder 50 451 29 405 32 244 12 977 10 324 67 093 57 277 43 262 18 127 22 461
Skulder och eget kapital 308 316 280 880 276 685 248 900 356 784 394 874 377 542 363 558 339 377 157 702
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 52 300 50 989 50 148 49 961 49 748 48 298 45 448 45 118 42 909 33 745
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 170 25 965 26 166 25 967 31 859 29 722 24 602 28 499 26 881 23 995
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,57% 1,68% 0,37% 0,43% 3,01% 6,27% 2,99% 3,45% 26,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,56% 9,25% 9,47% 10,45% 7,93% 6,81% 5,56% 6,86% 7,08% 14,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,46% 50,96% 52,24% 52,07% 56,86% 55,71% 46,18% 56,54% 56,35% 65,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,47% -14,38% -10,76% 79,76% 328,00% 300,14% 321,06% 354,80% 383,54% -33,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,41% 10,77% 8,93% 7,25% 4,21% 3,50% 3,69% 3,83% 3,88% 8,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,40% 75,07% 83,27% 407,09% 1 680,53% 316,05% 354,74% 461,90% 1 002,50% 50,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...