Visa allt om Boldrup Klimat AB
Visa allt om Boldrup Klimat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12
Nettoomsättning 3 846 4 022 5 689 4 952 2 060 2 284 1 981 2 659 3 172 1 864
Övrig omsättning 2 3 72 - - 6 29 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 383 522 1 502 934 141 181 8 246 -7 231
Resultat efter finansnetto 388 515 1 507 936 144 181 10 247 -4 230
Årets resultat 227 326 891 727 109 131 4 136 -6 121
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 15 0 0 0 8 25 45 64 27
Omsättningstillgångar 2 878 2 520 3 236 2 314 1 024 824 843 963 574 1 214
Tillgångar 2 890 2 534 3 236 2 314 1 024 832 869 1 008 638 1 241
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 189 1 188 1 113 922 345 366 235 350 215 221
Obeskattade reserver 670 573 484 113 113 120 120 120 59 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 031 773 1 639 1 279 566 346 514 537 365 961
Skulder och eget kapital 2 890 2 534 3 236 2 314 1 024 832 869 1 008 638 1 241
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 425 - 650 661 885 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 379 1 368 965 0 600 80 190 224 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 545 550 354 185 236 271 315 426 161
Utdelning till aktieägare 163 227 250 700 150 130 0 120 0 0
Omsättning 3 848 4 025 5 761 4 952 2 060 2 290 2 010 2 659 3 178 1 864
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 3 0 3 3 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 769 1 006 1 422 1 651 - 761 660 665 1 057 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 490 487 464 - 281 336 293 523 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 387 526 1 502 934 149 198 27 265 19 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,38% -29,30% 14,88% 140,39% -9,81% 15,30% -25,50% -16,17% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,43% 20,60% 46,57% 40,45% 14,16% 21,75% 1,15% 24,50% -0,16% 18,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,09% 12,98% 26,49% 18,90% 7,04% 7,92% 0,50% 9,29% -0,03% 12,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,43% 79,99% 72,81% 62,24% 65,19% 68,08% 81,98% 100,00% 100,00% 69,37%
Rörelsekapital/omsättning 48,02% 43,44% 28,07% 20,90% 22,23% 20,93% 16,61% 16,02% 6,59% 13,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,22% 64,52% 46,06% 43,65% 41,82% 54,62% 37,22% 43,50% 40,36% 21,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,15% 326,00% 197,44% 180,92% 180,92% 238,15% 164,01% 179,33% 157,26% 126,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...