Visa allt om Enigheten Personligassistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 45 862 30 263 42 008 36 039 32 022 28 212 30 977 24 851 19 550 19 632
Övrig omsättning - - - 31 37 - - 127 33 23
Rörelseresultat (EBIT) 186 -814 451 308 1 035 1 356 622 1 029 791 655
Resultat efter finansnetto 118 -807 424 283 1 020 1 349 657 1 004 778 651
Årets resultat 118 -807 264 94 747 1 184 423 692 526 436
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 214 532 741 2 590 3 934 2 614 3 072 2 745 2 787 2 900
Omsättningstillgångar 7 000 7 661 8 428 4 491 4 337 5 077 4 469 3 920 2 709 2 812
Tillgångar 7 214 8 194 9 169 7 082 8 271 7 691 7 541 6 664 5 496 5 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -588 -706 486 222 1 028 1 331 1 097 1 104 812 536
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5
Avsättningar (tkr) 0 180 220 0 150 0 517 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 625 1 345 903 1 415 1 579 427 755 1 011 1 052
Kortfristiga skulder 7 802 7 095 7 119 5 957 5 678 4 780 5 498 4 799 3 666 4 118
Skulder och eget kapital 7 214 8 194 9 169 7 082 8 271 7 691 7 541 6 664 5 496 5 712
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 500 659
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 23 767 20 442 18 599 18 718 16 172 11 949 12 445
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 8 064 7 051 6 125 6 334 5 601 4 268 4 318
Utdelning till aktieägare 0 0 385 0 1 050 400 250 250 250 250
Omsättning 45 862 30 263 42 008 36 070 32 059 28 212 30 977 24 978 19 583 19 655
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 65 68 60 57 52 52 49 49 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 706 466 618 601 562 543 596 507 399 401
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 446 568 535 491 472 489 450 348 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 186 -814 451 992 1 065 1 387 659 1 074 841 689
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,54% - 16,56% 12,54% 13,50% -8,93% 24,65% 27,12% -0,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,29% -9,29% 4,94% 4,41% 12,84% 18,05% 9,02% 15,77% 14,65% 11,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,52% -2,51% 1,08% 0,87% 3,32% 4,92% 2,20% 4,23% 4,12% 3,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,75% 1,87% 3,12% -4,07% -4,19% 1,05% -3,32% -3,54% -4,90% -6,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -8,15% -8,62% 5,30% 3,13% 12,43% 17,31% 14,55% 16,63% 14,85% 9,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,72% 107,98% 118,39% 75,39% 76,38% 106,21% 81,28% 81,68% 73,90% 68,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...