Visa allt om Bluestep Bank AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 795 547 691 363 592 735 484 049 380 216 185 479
Övrig omsättning 12 230 34 147 33 507 22 865 4 879 1 417
Rörelseresultat (EBIT) 150 595 141 985 112 675 56 963 9 703 19 589
Resultat efter finansnetto 150 595 141 985 112 675 56 963 -15 887 8 190
Årets resultat 115 617 113 002 88 151 28 762 -15 887 5 574
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 598 46 521 51 067 19 181 15 103 8 696
Omsättningstillgångar 11 838 052 9 932 207 9 014 146 7 828 209 5 995 529 4 027 431
Tillgångar 11 884 651 9 978 728 9 065 212 7 847 389 6 010 632 4 036 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 433 620 051 505 379 419 145 335 103 255 951
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 675 576 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 450 643 9 358 677 8 559 833 7 422 427 5 675 530 3 780 176
Skulder och eget kapital 11 884 651 9 978 728 9 065 212 7 847 389 6 010 632 4 036 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 15 825 11 443 0 0 10 437 4 153
Varav tantiem till styrelse & VD 3 725 3 375 - - - -
Löner till övriga anställda 93 292 75 042 68 706 62 991 37 338 10 459
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 8 376 - -
Sociala kostnader 26 420 14 801 23 085 21 016 11 637 3 327
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 807 777 725 510 626 242 506 914 385 095 186 896
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 176 153 134 111 76 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 520 4 519 4 423 4 361 5 003 9 762
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 837 - - 876 889 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 162 218 155 872 122 583 65 729 16 890 21 329
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,07% 16,64% 22,45% 27,31% 104,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,27% 1,42% 1,24% 0,73% 0,16% 0,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,93% 20,54% 19,01% 11,77% 2,55% 10,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 551,50% 82,96% 76,65% 83,83% 84,16% 133,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,38% 6,21% 5,57% 5,40% 5,58% 6,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,89% 106,13% 105,31% 105,47% 105,64% 106,54%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 790 152 670 107 626 198 424 215 293 905 159 662 70 279 1 002 1
Övrig omsättning 9 618 39 947 5 835 30 412 17 422 970 2 728 19 0
Rörelseresultat (EBIT) 124 694 118 602 117 732 41 665 2 788 -1 756 -22 618 -8 198 -366
Resultat efter finansnetto 124 694 118 602 117 732 41 665 -15 887 -1 756 -22 618 -8 198 -366
Årets resultat 115 843 97 449 122 368 24 266 -15 887 -1 756 -22 618 -8 198 -366
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 110 29 629 33 431 22 281 15 103 39 696 3 272 2 672 0
Omsättningstillgångar 11 407 930 9 718 857 8 872 654 7 503 118 5 164 447 3 662 839 2 927 005 431 375 76
Tillgångar 11 463 040 9 748 486 8 906 085 7 525 399 5 179 550 3 702 535 2 930 279 434 047 76
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 771 558 630 950 533 831 414 650 335 103 255 951 122 707 55 325 -266
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 305 836 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 385 646 9 117 536 8 372 254 7 110 749 4 844 448 3 446 585 2 807 572 378 722 342
Skulder och eget kapital 11 463 040 9 748 486 8 906 085 7 525 399 5 179 550 3 702 535 2 930 279 434 047 76
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 15 825 11 443 10 677 0 10 437 4 153 3 474 2 481 0
Varav tantiem till styrelse & VD 3 725 0 - - 2 045 - - 448 -
Löner till övriga anställda 77 635 46 042 64 840 58 189 37 338 10 459 1 919 984 175
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 26 158 14 544 19 529 17 525 11 638 3 327 3 004 1 374 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 799 770 710 054 632 033 454 627 311 327 160 632 73 007 1 021 1
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 154 163 134 92 75 19 5 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 131 4 111 4 673 4 611 3 919 8 403 14 056 501 1
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 903 708 809 1 057 901 - - 2 420 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 135 925 128 115 126 943 50 431 9 975 -16 -21 904 -8 057 -366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,91% 7,01% 47,61% 44,34% 84,08% 127,18% 6 913,87% 100 100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,09% 1,22% 1,32% 0,55% 0,05% -0,05% -0,77% -1,89% -481,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,78% 17,70% 18,80% 9,82% 0,95% -1,10% -32,18% -818,16% -36 600,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 509,05% 89,74% 79,91% 92,49% 108,88% 135,44% 169,94% 5 254,79% -26 600,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,73% 6,47% 5,99% 5,51% 6,47% 6,91% 4,19% 12,75% -350,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,46% 106,60% 105,98% 105,52% 106,61% 106,27% 104,25% 113,90% 22,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!