Visa allt om Tell Ölanda AB
Visa allt om Tell Ölanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 30 629 25 301 21 067 19 772 18 525 17 656 20 114 15 258 13 275 16 858
Övrig omsättning 120 - - 271 378 140 47 114 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 564 1 674 1 662 1 677 1 878 1 555 2 249 1 175 1 082 2 579
Resultat efter finansnetto 2 409 1 332 1 524 1 178 1 555 1 172 1 879 2 137 877 1 902
Årets resultat 1 670 633 72 666 580 557 999 795 12 469
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 586 22 853 18 496 12 740 13 701 14 097 16 626 11 657 10 730 8 011
Omsättningstillgångar 14 630 10 639 13 374 13 261 10 499 11 322 7 883 12 447 9 409 12 171
Tillgångar 36 216 33 492 31 870 26 001 24 199 25 419 24 509 24 104 20 138 20 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 677 4 007 3 374 3 702 3 037 2 557 2 000 1 101 406 594
Obeskattade reserver 8 486 8 230 7 711 6 288 6 055 5 248 4 833 4 303 3 247 2 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 451 16 287 9 754 9 207 10 175 11 865 12 771 14 988 14 366 13 908
Kortfristiga skulder 13 601 4 969 11 032 6 804 4 933 5 749 4 904 3 712 2 119 3 281
Skulder och eget kapital 36 216 33 492 31 870 26 001 24 199 25 419 24 509 24 104 20 138 20 183
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 343 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 2 554 2 292 2 141 2 233 1 995 1 508 1 326 1 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 910 821 792 826 702 675 605 620
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 100 0 100 100 200
Omsättning 30 749 25 301 21 067 20 043 18 903 17 796 20 161 15 372 13 275 16 858
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 376 3 614 3 010 2 825 2 646 2 522 3 352 2 543 2 213 2 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 836 786 498 449 421 439 430 412 373 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 944 4 315 3 597 3 431 3 567 3 244 3 975 2 435 2 200 3 581
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,06% 20,10% 6,55% 6,73% 4,92% -12,22% 31,83% 14,94% -21,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,41% 5,38% 5,43% 6,67% 7,85% 6,38% 9,77% 9,98% 5,69% 12,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,77% 7,13% 8,22% 8,77% 10,26% 9,19% 11,91% 15,76% 8,63% 15,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,78% 57,93% 60,20% 61,75% 58,06% 59,43% 55,18% 60,74% 59,07% 53,49%
Rörelsekapital/omsättning 3,36% 22,41% 11,12% 32,66% 30,05% 31,56% 14,81% 57,25% 54,92% 52,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,95% 31,13% 29,46% 33,10% 32,07% 25,28% 22,69% 17,72% 13,90% 11,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,00% 95,13% 74,47% 126,87% 122,08% 116,56% 81,24% 166,70% 187,97% 216,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...