Visa allt om Corner Bay AB
Visa allt om Corner Bay AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 589 992 1 238 1 127 1 589 1 707 1 155 1 254 792 235
Övrig omsättning - - - - - - - 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 117 -3 568 -4 084 -4 798 -3 866 -3 291 -3 106 -5 191 -5 491 -1 195
Resultat efter finansnetto -13 643 -4 310 -5 820 -6 619 -5 729 -5 702 -2 926 -4 220 -3 239 -1 126
Årets resultat -13 643 -4 310 -5 820 -6 619 -5 729 -5 702 -2 926 -4 220 -3 239 -1 126
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 000 53 835 54 339 55 521 56 751 58 208 59 658 67 252 145 257 58 779
Omsättningstillgångar 1 591 245 492 754 1 894 2 164 877 887 64 289 6 927
Tillgångar 42 591 54 081 54 832 56 275 58 645 60 372 60 535 68 139 209 546 65 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 135 1 845 665 5 284 1 013 4 715 67 641 196 861 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 000 53 463 52 268 54 165 52 825 58 786 55 316 0 0 58 374
Kortfristiga skulder 32 400 483 719 1 445 536 572 504 498 12 685 7 231
Skulder och eget kapital 42 591 54 081 54 832 56 275 58 645 60 372 60 535 68 139 209 546 65 705
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 054 1 132 1 435 1 245 1 029 794 2 316 2 849 693
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 553 823 977 796 643 550 1 039 1 190 272
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 000 125 000 0
Omsättning 589 992 1 238 1 127 1 589 1 707 1 155 1 281 792 235
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 4 4 3 3 3 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 295 331 310 282 397 569 385 418 132 59
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 171 540 493 609 518 569 456 1 129 679 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 261 -2 444 -2 937 -3 533 -2 444 -1 837 -1 676 -3 728 -4 346 -1 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,62% -19,87% 9,85% -29,07% -6,91% 47,79% -7,89% 58,33% 237,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -30,66% -6,50% -7,43% -8,50% -6,55% -5,22% -4,82% -4,67% 0,26% -1,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2 217,32% -354,13% -329,08% -424,22% -241,60% -184,71% -252,81% -253,75% 68,06% -479,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5 230,73% -23,99% -18,34% -61,31% 85,46% 93,26% 32,29% 31,02% 6 515,66% -129,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,45% 0,25% 3,36% 1,18% 9,01% 1,68% 7,79% 99,27% 93,95% 0,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4,91% 50,72% 68,43% 52,18% 353,36% 378,32% 174,01% 178,11% 506,81% 95,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...