Visa allt om Stefan Busck Grävtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 15 324 13 742 12 520 10 874 9 392 6 680 7 046 4 068 3 077 3 785
Övrig omsättning 88 10 45 41 111 81 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 070 1 471 663 836 1 147 625 808 304 -171 -27
Resultat efter finansnetto 946 1 357 566 770 1 061 521 803 282 -174 -40
Årets resultat 426 574 144 262 501 166 134 196 -174 -40
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 349 4 524 4 734 2 314 2 266 2 218 2 780 783 969 1 138
Omsättningstillgångar 5 536 4 397 4 166 3 802 3 032 2 453 2 156 1 476 934 1 401
Tillgångar 9 885 8 921 8 900 6 116 5 297 4 671 4 936 2 259 1 902 2 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 822 746 522 678 916 605 438 304 109 93
Obeskattade reserver 2 915 2 606 2 066 1 778 1 405 1 005 700 80 0 0
Avsättningar (tkr) 920 680 440 200 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 045 1 416 1 979 311 593 897 1 863 203 99 207
Kortfristiga skulder 4 184 3 474 3 893 3 149 2 384 2 165 1 934 1 672 1 695 2 240
Skulder och eget kapital 9 885 8 921 8 900 6 116 5 297 4 671 4 936 2 259 1 902 2 540
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 464 1 398 737 616 481 55 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 698 323 208 160 152 127 116
Utdelning till aktieägare 0 350 350 300 500 0 0 0 0 0
Omsättning 15 412 13 752 12 565 10 915 9 503 6 761 7 046 4 068 3 077 3 785
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 065 3 436 3 130 2 719 2 348 3 340 3 523 2 034 3 077 3 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 787 718 664 545 445 490 399 331 489 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 840 2 212 1 245 1 190 1 505 1 038 1 215 830 302 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,51% 9,76% 15,14% 15,78% 40,60% -5,19% 73,21% 32,21% -18,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,82% 16,49% 7,88% 14,00% 21,65% 13,51% 16,96% 13,46% -8,68% -1,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,98% 10,70% 5,60% 7,87% 12,21% 9,45% 11,88% 7,47% -5,36% -0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,70% 53,23% 53,17% 52,59% 59,34% 73,68% 70,58% 66,72% 40,46% 34,69%
Rörelsekapital/omsättning 8,82% 6,72% 2,18% 6,01% 6,90% 4,31% 3,15% -4,82% -24,73% -22,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,32% 31,15% 23,97% 33,76% 37,98% 29,73% 19,33% 16,07% 5,73% 3,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,31% 123,03% 107,01% 120,74% 127,18% 113,30% 111,48% 85,47% 55,10% 62,54%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...