Visa allt om Lemur i Boxholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 15 355 13 044 10 692 7 418 6 883 8 992 8 520 6 097 5 577 4 786
Övrig omsättning 419 204 12 93 17 20 0 13 6 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 107 1 728 1 209 325 4 967 867 440 771 643
Resultat efter finansnetto 1 206 1 723 1 188 244 24 965 862 439 767 638
Årets resultat 892 1 059 836 114 103 857 515 249 450 323
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 548 4 385 4 005 4 262 3 527 855 763 868 807 942
Omsättningstillgångar 5 300 4 213 3 088 1 289 1 948 3 852 3 905 2 391 2 259 1 459
Tillgångar 9 849 8 597 7 093 5 551 5 475 4 707 4 668 3 259 3 066 2 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 560 3 669 2 610 1 774 1 660 2 558 1 851 1 535 1 436 1 136
Obeskattade reserver 1 237 1 129 748 614 722 837 975 777 664 477
Avsättningar (tkr) 20 20 20 20 10 10 10 0 0 0
Långfristiga skulder 581 682 767 867 967 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 451 3 098 2 948 2 277 2 116 1 303 1 832 946 965 789
Skulder och eget kapital 9 849 8 597 7 093 5 551 5 475 4 707 4 668 3 259 3 066 2 402
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 558 1 838 1 505 1 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 798 508 428 444
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 1 000 150 200 150 150
Omsättning 15 774 13 248 10 704 7 511 6 900 9 012 8 520 6 110 5 583 4 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 7 6 0 7 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 706 1 631 1 527 1 236 - 1 285 1 217 1 016 1 115 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 615 551 544 531 - 494 482 389 386 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 167 1 767 1 254 395 84 1 056 951 515 832 729
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,72% 22,00% 44,14% 7,77% -23,45% 5,54% 39,74% 9,32% 16,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,76% 20,80% 17,89% 5,91% 0,57% 20,59% 18,59% 13,50% 25,15% 26,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,19% 13,71% 11,87% 4,42% 0,45% 10,78% 10,19% 7,22% 13,82% 13,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,86% 72,51% 70,92% 73,03% 69,72% 71,49% 71,14% 58,60% 63,53% 67,18%
Rörelsekapital/omsättning 12,04% 8,55% 1,31% -13,32% -2,44% 28,35% 24,33% 23,70% 23,20% 14,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,10% 52,92% 45,02% 40,59% 40,61% 68,21% 55,94% 65,70% 63,73% 61,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,58% 135,99% 104,75% 56,61% 92,06% 295,63% 209,99% 252,75% 234,09% 184,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!