Visa allt om Nordmec i Malmfälten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 19 174 23 424 14 984 11 849 19 325 21 203 23 747 20 932 17 871 15 430
Övrig omsättning 21 166 167 264 254 - 1 68 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 32 292 697 -524 1 566 -157 1 093 564 -38 778
Resultat efter finansnetto -16 231 647 -538 1 217 -296 1 027 480 -67 729
Årets resultat 89 183 359 47 501 -335 669 195 116 318
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 343 654 826 1 144 8 673 6 522 1 327 1 315 1 087 973
Omsättningstillgångar 3 439 3 809 4 132 2 670 1 780 3 296 4 107 3 225 2 921 4 406
Tillgångar 3 781 4 463 4 958 3 814 10 453 9 817 5 435 4 540 4 008 5 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 584 701 662 615 113 1 249 879 884 1 768
Obeskattade reserver 0 166 198 0 585 0 0 135 135 504
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 632 607 1 128 5 661 5 134 489 196 102 237
Kortfristiga skulder 3 106 3 081 3 452 2 024 3 593 4 569 3 697 3 330 2 887 2 869
Skulder och eget kapital 3 781 4 463 4 958 3 814 10 453 9 817 5 435 4 540 4 008 5 379
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 1 044 653
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 5 052 5 510 7 008 7 388 7 258 4 666 4 179
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 1 603 1 655 2 037 2 336 2 365 1 923 1 686
Utdelning till aktieägare 0 200 0 200 0 0 800 200 200 1 000
Omsättning 19 195 23 590 15 151 12 113 19 579 21 203 23 748 21 000 17 875 15 430
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 13 13 15 19 19 19 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 370 1 562 1 153 911 1 288 1 116 1 250 1 102 1 051 908
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 569 572 527 487 486 523 515 476 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 223 525 946 -120 2 084 324 1 394 784 127 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,14% 56,33% 26,46% -38,69% -8,86% -10,71% 13,45% 17,13% 15,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,85% 6,54% 14,10% -7,29% 14,98% -1,58% 20,11% 12,44% -0,92% 14,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,17% 1,25% 4,66% -2,35% 8,10% -0,73% 4,60% 2,70% -0,21% 5,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,26% 73,22% 85,66% 89,24% 81,67% 80,47% 81,15% 70,50% 75,79% 66,44%
Rörelsekapital/omsättning 1,74% 3,11% 4,54% 5,45% -9,38% -6,00% 1,73% -0,50% 0,19% 9,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,51% 15,99% 17,25% 17,36% 10,25% 1,15% 22,98% 21,55% 24,54% 39,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,72% 123,63% 119,70% 131,92% 49,54% 72,14% 111,09% 96,85% 101,18% 150,82%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...