Visa allt om Träningspartner Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 40 414 53 444 54 290 45 457 40 283 33 944 25 369 23 787 20 741 17 453
Övrig omsättning 12 63 270 8 0 0 0 61 301 385
Rörelseresultat (EBIT) -2 651 3 226 3 196 1 636 1 122 907 888 1 249 1 314 1 016
Resultat efter finansnetto -2 681 3 427 3 253 1 625 1 112 901 872 1 247 1 314 1 017
Årets resultat -1 2 721 2 557 1 277 867 703 679 969 1 022 836
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 105 90 29 12 41 76 116 109 127
Omsättningstillgångar 10 865 13 040 10 123 5 715 5 421 4 665 3 772 4 274 3 761 4 868
Tillgångar 10 943 13 145 10 213 5 745 5 433 4 705 3 848 4 390 3 870 4 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 644 5 845 5 424 2 868 2 391 2 123 2 020 2 141 1 673 1 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 298 7 299 4 789 2 877 3 042 2 582 1 828 2 249 2 197 3 745
Skulder och eget kapital 10 943 13 145 10 213 5 745 5 433 4 705 3 848 4 390 3 870 4 995
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 364 3 107 - 2 209 2 008 1 731 1 516 1 493 1 463 1 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 368 1 197 916 794 715 579 559 505 470 459
Utdelning till aktieägare 0 2 200 2 300 0 800 600 600 800 500 600
Omsättning 40 426 53 507 54 560 45 465 40 283 33 944 25 369 23 848 21 042 17 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 4 4 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 773 7 635 7 756 7 576 10 071 8 486 6 342 5 947 6 914 4 363
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 647 563 539 703 597 539 503 648 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 624 3 268 3 208 1 656 1 151 942 927 1 292 1 347 1 033
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,38% -1,56% 19,43% 12,84% 18,67% 33,80% 6,65% 14,69% 18,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,19% 26,37% 32,08% 28,56% 20,74% 19,40% 23,08% 28,45% 33,95% 20,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,55% 6,49% 6,03% 3,61% 2,80% 2,69% 3,50% 5,25% 6,34% 5,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,53% 33,95% 30,82% 28,37% 28,23% 28,50% 29,61% 28,41% 30,01% 26,65%
Rörelsekapital/omsättning 8,83% 10,74% 9,83% 6,24% 5,91% 6,14% 7,66% 8,51% 7,54% 6,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,30% 44,47% 53,11% 49,92% 44,01% 45,12% 52,49% 48,77% 43,23% 25,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,91% 84,01% 157,30% 138,20% 100,92% 106,43% 125,93% 117,07% 102,46% 96,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!