Visa allt om Kungsängen i Nora AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 156 726 132 132 91 775 84 615 74 867 70 780 60 881 49 150 40 368 36 196
Övrig omsättning 3 788 21 229 1 642 1 589 1 779 932 0 610 4
Rörelseresultat (EBIT) 42 323 30 009 16 652 16 219 15 595 22 556 18 758 14 110 5 561 2 816
Resultat efter finansnetto 42 615 29 995 16 530 16 032 15 459 22 593 18 810 14 145 5 586 2 810
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 11 699 7 702 2 962 1 463
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 566 47 870 53 030 53 739 54 675 32 938 20 108 6 837 4 484 5 055
Omsättningstillgångar 21 023 18 417 10 415 10 346 7 301 6 120 30 896 24 902 11 687 5 760
Tillgångar 39 588 66 288 63 445 64 085 61 976 39 058 51 004 31 739 16 171 10 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 823 17 823 17 822 17 822 17 822 17 822 17 822 12 019 4 317 3 355
Obeskattade reserver 144 198 6 454 7 950 8 616 8 999 9 061 6 274 2 661 1 200
Avsättningar (tkr) 1 007 1 041 944 870 795 720 596 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 055 2 365 720 740
Kortfristiga skulder 20 614 47 226 38 225 37 443 34 743 11 517 21 469 11 080 8 473 5 521
Skulder och eget kapital 39 588 66 288 63 445 64 085 61 976 39 058 51 004 31 739 16 171 10 816
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 846 0 920 875 - 845 1 679 1 467 3 014 2 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 59 088 52 612 38 092 34 200 31 038 25 973 22 753 18 768 16 595 15 039
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 22 827 20 228 15 037 13 837 12 074 10 212 9 328 7 626 8 967 8 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 160 514 132 153 92 004 86 257 76 456 72 559 61 813 49 150 40 978 36 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 153 138 105 106 94 85 76 52 53 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 024 957 874 798 796 833 801 945 762 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 528 525 477 464 435 439 516 538 659
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 544 32 280 18 927 18 501 16 859 23 213 19 232 14 439 5 756 2 987
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,61% - 8,46% 13,02% 5,77% 16,26% 23,87% 21,75% 11,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 107,65% 45,33% 26,25% 25,31% 25,19% 57,97% 37,24% 45,08% 34,86% 26,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,19% 22,74% 18,15% 19,17% 20,85% 31,99% 31,20% 29,11% 13,97% 7,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,70% 96,55% 96,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,26% -21,80% -30,30% -32,02% -36,65% -7,63% 15,48% 28,12% 7,96% 0,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,30% 27,12% 36,03% 37,49% 39,60% 63,60% 48,04% 52,44% 38,82% 39,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,98% 39,00% 27,25% 27,63% 21,01% 53,14% 143,91% 224,75% 137,93% 104,33%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...