Visa allt om Ellos 2 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 74 999 113 773 116 624 118 050 154 019 132 484 145 581 132 869 115 442 104 067
Övrig omsättning 30 3 283 4 298 907 2 409 1 518 135 104 396 100
Rörelseresultat (EBIT) -18 323 -22 467 -15 803 -22 557 -21 095 -12 628 -17 564 -34 423 -13 175 2 394
Resultat efter finansnetto -18 448 -22 330 -15 734 -22 746 -22 011 -13 591 -18 035 -34 660 -13 624 1 577
Årets resultat -144 77 45 -4 -404 0 0 4 210 -4 279 559
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 22 74 206 727 1 828 4 280 5 255
Omsättningstillgångar 24 505 24 409 24 505 53 710 69 136 59 477 56 914 36 625 26 917 42 181
Tillgångar 24 505 24 409 24 505 53 732 69 210 59 683 57 641 38 453 31 197 47 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 676 13 820 13 743 13 698 13 702 14 106 14 106 14 106 9 896 8 675
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 377 990 1 003 4 419
Avsättningar (tkr) 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526
Kortfristiga skulder 9 929 10 589 10 762 40 034 55 508 45 577 43 159 23 358 20 299 33 816
Skulder och eget kapital 24 505 24 409 24 505 53 732 69 210 59 683 57 641 38 453 31 197 47 436
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 560 1 083 936 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 9 964 11 506 12 271 12 901 14 726 12 509 13 360 12 018
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 10 - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 493 5 055 5 069 5 323 6 076 5 349 5 011 4 075
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 029 117 056 120 922 118 957 156 428 134 002 145 716 132 973 115 838 104 167
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 20 20 21 28 28 36 31 38 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 74 999 5 689 5 831 5 621 5 501 4 732 4 044 4 286 3 038 3 357
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 12 766 775 709 834 655 663 622 640 520 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 323 -22 467 -15 780 -22 505 -20 964 -12 106 -16 358 -33 020 -11 174 4 832
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,08% -2,44% -1,21% -23,35% 16,25% -9,00% 9,57% 15,10% 10,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -73,75% -90,75% -62,09% -40,38% -29,36% -20,94% -30,25% -89,16% -42,17% 5,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,10% -19,47% -13,05% -18,38% -13,19% -9,43% -11,98% -25,80% -11,40% 2,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,06% 43,55% 43,93% 42,00% 42,72% 35,80% 41,96% 44,54% 46,30% 48,08%
Rörelsekapital/omsättning 19,43% 12,15% 11,78% 11,58% 8,85% 10,49% 9,45% 9,99% 5,73% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,81% 56,62% 56,08% 25,49% 19,80% 23,63% 24,98% 38,69% 34,23% 25,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 246,80% 230,51% 227,70% 134,16% 52,42% 56,33% 62,46% 44,37% 50,02% 92,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!