Visa allt om Lybergs schakt & anläggning AB
Visa allt om Lybergs schakt & anläggning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 981 3 073 2 836 3 213 2 786 3 462 3 321 3 039 827 750
Övrig omsättning - 84 - - 2 61 112 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -356 142 88 -136 -53 237 378 158 30 39
Resultat efter finansnetto -401 98 24 -181 -96 148 334 107 -187 22
Årets resultat -330 27 24 -73 1 93 106 84 -187 15
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 227 254 194 210 260 202 467 431 364 0
Omsättningstillgångar 604 754 944 942 832 1 023 789 507 516 594
Tillgångar 830 1 008 1 137 1 152 1 092 1 225 1 255 938 879 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -71 209 182 158 152 211 117 12 -72 115
Obeskattade reserver 0 71 0 0 108 207 188 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 173 116 243 207 107 0 0 25 0 0
Kortfristiga skulder 728 612 712 787 726 808 950 902 952 479
Skulder och eget kapital 830 1 008 1 137 1 152 1 092 1 225 1 255 938 879 594
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 3 0 82 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 174 1 047 1 164 979 1 174 1 022 725 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 473 465 536 365 374 290 203 18 13
Utdelning till aktieägare 0 60 0 0 0 60 0 0 0 0
Omsättning 2 981 3 157 2 836 3 213 2 788 3 523 3 433 3 039 827 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 5 5 4 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 596 615 567 803 697 692 664 760 827 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 330 302 426 336 310 268 236 99 66
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -313 172 120 -106 -21 262 433 196 33 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,99% 8,36% -11,73% 15,33% -19,53% 4,25% 9,28% 267,47% 10,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -42,89% 14,09% 7,83% -11,81% -4,85% 19,35% 30,12% 17,06% 3,41% 6,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,94% 4,62% 3,14% -4,23% -1,90% 6,85% 11,38% 5,26% 3,63% 5,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,18% 78,36% 77,40% 73,48% 69,35% 68,69% 70,94% 62,72% 40,99% 34,27%
Rörelsekapital/omsättning -4,16% 4,62% 8,18% 4,82% 3,80% 6,21% -4,85% -13,00% -52,72% 15,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -8,55% 26,23% 16,01% 13,72% 21,21% 29,68% 20,36% 1,28% -8,19% 19,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,10% 82,68% 58,01% 51,33% 58,13% 52,72% 50,11% 46,90% 54,20% 124,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...