Visa allt om iPiccolo AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12
Nettoomsättning 809 769 691 411
Övrig omsättning 20 513 9 806
Rörelseresultat (EBIT) 145 103 133 699
Resultat efter finansnetto 144 663 133 138
Årets resultat 11 628 3 084
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 52 910 66 239
Omsättningstillgångar 143 374 134 919
Tillgångar 196 284 201 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 974 60 451
Minoritetsintressen 0 22 078
Avsättningar (tkr) 15 406 11 295
Långfristiga skulder 48 000 18 000
Kortfristiga skulder 91 904 89 335
Skulder och eget kapital 196 284 201 159
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 41 121 35 008
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 15 237 14 203
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 830 282 701 217
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 94 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 615 8 134
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 163 453 151 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 74,00% 66,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,94% 19,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,51% 46,03%
Rörelsekapital/omsättning 6,36% 6,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,87% 30,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,71% 72,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 628 455 580 440 575 238 515 594 476 245 500 679 491 654 490 764 472 580 441 356
Övrig omsättning 15 101 8 804 9 030 9 622 8 573 7 818 6 406 5 385 5 349 3 581
Rörelseresultat (EBIT) 130 378 131 289 116 260 96 028 64 242 38 647 27 336 41 600 46 093 35 545
Resultat efter finansnetto 134 213 130 842 116 368 96 095 64 348 38 734 27 411 41 674 46 108 35 565
Årets resultat 5 674 1 568 823 26 361 7 828 -63 32 873 33 565 26 198
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 826 64 435 13 618 6 315 516 1 089 2 085 2 639 2 632 2 408
Omsättningstillgångar 90 259 95 172 161 090 169 187 77 576 69 811 85 456 67 329 73 876 66 070
Tillgångar 204 085 159 607 174 708 175 502 78 091 70 899 87 541 69 968 76 508 68 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 129 57 572 56 004 181 9 156 8 795 966 1 029 136 105
Obeskattade reserver 1 633 2 531 2 225 0 0 0 0 0 322 0
Avsättningar (tkr) 8 356 0 500 0 241 776 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 82 967 81 504 115 978 175 321 68 695 61 328 86 575 68 938 76 050 68 373
Skulder och eget kapital 204 085 159 607 174 708 175 502 78 091 70 899 87 541 69 968 76 508 68 478
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 500 30 242 33 113 19 963 20 802 24 870 25 016 24 652 22 477 16 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 398 12 594 13 888 8 251 8 881 10 303 10 128 9 519 8 774 6 077
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 9 000 0 0 0 0 0
Omsättning 643 556 589 244 584 268 525 216 484 818 508 497 498 060 496 149 477 929 444 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 74 79 50 49 59 67 68 60 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 759 7 844 7 281 10 312 9 719 8 486 7 338 7 217 7 876 9 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 553 576 568 619 605 540 516 536 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 135 601 135 818 118 917 96 607 64 875 39 674 28 485 42 585 46 985 36 257
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,27% 0,90% 11,57% 8,26% -4,88% 1,84% 0,18% 3,85% 7,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 66,03% 82,38% 66,61% 54,77% 82,41% 54,67% 31,35% 59,62% 60,42% 52,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,44% 22,65% 20,23% 18,64% 13,51% 7,74% 5,58% 8,50% 9,78% 8,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,81% 49,27% 47,58% 49,81% 47,80% 47,55% 47,48% 49,72% 49,52% 49,16%
Rörelsekapital/omsättning 1,16% 2,35% 7,84% -1,19% 1,86% 1,69% -0,23% -0,33% -0,46% -0,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,56% 37,31% 33,05% 0,10% 11,72% 12,40% 1,10% 1,47% 0,49% 0,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,92% 57,13% 99,40% 72,50% 59,75% 54,99% 53,14% 56,20% 59,79% 54,30%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...