Visa allt om BIHNET AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 17 178 1 727 12 165 9 957 9 344 5 238 3 172 4 585 2 418
Övrig omsättning 268 207 863 176 63 181 43 166 188 18
Rörelseresultat (EBIT) -832 -1 044 -828 5 460 3 332 4 068 1 014 -53 1 267 981
Resultat efter finansnetto -789 -2 000 -1 841 5 512 3 315 4 043 997 -37 1 287 979
Årets resultat -789 -1 100 -1 200 3 269 1 882 2 403 405 4 1 002 979
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 742 1 071 4 542 5 107 1 476 1 137 1 493 582 680 350
Omsättningstillgångar 149 1 132 358 6 178 7 999 6 102 2 716 1 914 2 752 1 597
Tillgångar 891 2 203 4 899 11 286 9 475 7 240 4 209 2 496 3 432 1 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 743 2 093 3 193 5 992 4 024 3 441 1 913 1 908 2 289 1 707
Obeskattade reserver 0 0 900 3 691 2 475 1 605 645 170 213 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 63 681 475 595 759 835 4 68 0
Kortfristiga skulder 148 47 125 1 126 2 382 1 434 817 414 861 239
Skulder och eget kapital 891 2 203 4 899 11 286 9 475 7 240 4 209 2 496 3 432 1 947
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-06
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 640 433 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 790 2 517 1 935 902 1 234 532
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 736 998 846 560 615 149
Utdelning till aktieägare 0 600 0 1 600 1 300 1 300 600 400 385 420
Omsättning 285 385 2 590 12 341 10 020 9 525 5 281 3 338 4 773 2 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 6 9 9 7 7 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 178 288 1 352 1 106 1 335 748 634 917 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 47 369 304 538 545 547 432 455 504 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -675 -819 -181 6 002 3 761 4 424 1 277 126 1 523 1 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,45% -89,69% - 22,18% 6,56% 78,39% 65,13% -30,82% 89,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -88,55% -90,74% -37,31% 49,03% 35,22% 56,27% 24,33% -1,28% 37,56% 50,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4 641,18% -1 123,03% -105,85% 45,48% 33,51% 43,60% 19,55% -1,01% 28,11% 40,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -23,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,45% 99,88%
Rörelsekapital/omsättning 5,88% 609,55% 13,49% 41,53% 56,41% 49,96% 36,25% 47,29% 41,24% 56,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,39% 95,01% 79,51% 78,60% 62,84% 64,82% 57,40% 81,46% 71,27% 87,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,65% 2 408,51% 286,40% 548,67% 335,81% 425,52% 332,44% 462,32% 319,63% 668,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2018 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!