Visa allt om Magnus J. Måleri i Tranås AB
Visa allt om Magnus J. Måleri i Tranås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12
Nettoomsättning 2 916 6 281 4 309 18 143 14 287 12 511 10 072 11 084 3 922 5 408
Övrig omsättning 4 47 114 39 186 1 338 24 78 10 180
Rörelseresultat (EBIT) 252 598 -549 -651 601 1 395 -8 1 074 211 384
Resultat efter finansnetto 250 632 -566 -696 575 1 389 -60 1 066 209 366
Årets resultat 199 1 0 0 446 1 031 -97 791 146 242
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 73 151 215 220 251 199 207 179 157
Omsättningstillgångar 843 1 781 1 727 2 175 3 898 3 093 2 002 2 647 1 611 1 076
Tillgångar 930 1 855 1 878 2 391 4 117 3 345 2 201 2 854 1 790 1 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 500 301 300 300 625 179 151 247 348 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 87 448 536 0 186 0 81 0 0 0
Kortfristiga skulder 343 1 106 1 042 2 091 3 306 3 165 1 969 2 607 1 408 861
Skulder och eget kapital 930 1 855 1 878 2 391 4 117 3 345 2 201 2 854 1 790 1 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 48 189 355 185 440
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 388 2 301 1 454 5 878 5 396 3 598 2 676 3 349 1 523 1 943
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 526 824 517 2 177 1 973 1 253 1 059 1 632 701 1 326
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 325 0 0 0 100 140
Omsättning 2 920 6 328 4 423 18 182 14 473 13 849 10 096 11 162 3 932 5 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 7 5 15 16 12 10 12 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 729 897 862 1 210 893 1 043 1 007 924 436 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 452 404 569 496 437 421 487 289 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 293 647 -488 -569 684 1 458 46 1 111 225 401
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,57% 45,76% -76,25% 26,99% 14,20% 24,22% -9,13% 182,61% -27,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,85% 34,82% -28,17% -26,98% 14,77% 41,70% -0,36% 37,63% 11,96% 31,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,88% 10,28% -12,28% -3,56% 4,26% 11,15% -0,08% 9,69% 5,46% 7,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,38% 74,97% 59,18% 58,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,15% 10,75% 15,90% 0,46% 4,14% -0,58% 0,33% 0,36% 5,18% 3,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,76% 16,23% 15,97% 12,55% 15,18% 5,35% 6,86% 8,65% 20,81% 29,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,77% 146,29% 159,50% 94,55% 117,91% 97,73% 101,68% 85,16% 91,97% 104,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...