Visa allt om ServiceFinder Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 20 873 20 585 25 808 38 148 59 213 74 325 42 808 36 416 26 122 27 775
Övrig omsättning 2 543 1 496 1 599 2 558 4 881 1 808 44 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -11 711 -7 422 -8 008 -11 014 2 678 32 049 -1 652 -4 702 -5 173 1 236
Resultat efter finansnetto -11 710 -7 421 -8 110 -11 495 2 662 32 041 -1 670 -4 755 -5 166 1 288
Årets resultat 4 149 -76 -293 -586 2 012 26 181 -1 670 -4 755 -4 287 920
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 895 1 647 1 329 165 217 3 049 3 485 3 037 1 436
Omsättningstillgångar 20 765 11 377 11 683 16 842 15 248 43 820 19 706 8 027 19 375 14 566
Tillgångar 20 930 12 272 13 330 18 171 15 413 44 037 22 755 11 512 22 412 16 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 125 6 975 7 051 7 344 4 930 25 486 -695 975 1 730 3 017
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 18 7 7 12 4 1 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 774 5 279 6 272 10 820 10 471 18 547 23 449 10 537 20 682 12 985
Skulder och eget kapital 20 930 12 272 13 330 18 171 15 413 44 037 22 755 11 512 22 412 16 002
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 796 614 628 728 1 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 135 -
Löner till övriga anställda - - - - - 13 374 16 463 16 182 10 495 9 013
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 3 947 4 177 3 646 2 675 2 001
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0
Omsättning 23 416 22 081 27 407 40 706 64 094 76 133 42 852 36 416 26 122 27 775
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 21 30 39 32 36 41 46 39 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 745 980 860 978 1 850 2 065 1 044 792 670 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 653 689 651 686 823 509 528 455 365 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 982 -6 670 -7 393 -10 945 2 852 32 495 -1 217 -4 393 -5 152 1 466
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,40% -20,24% -32,35% -35,57% -20,33% 73,62% 17,55% 39,41% -5,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -55,74% -60,23% -60,03% -60,61% 17,37% 72,79% -7,13% -40,64% -22,98% 8,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -55,89% -35,90% -31,01% -28,87% 4,52% 43,13% -3,79% -12,85% -19,72% 4,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,71% 99,79% 99,22% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,66% 29,62% 20,97% 15,79% 8,07% 34,00% -8,74% -6,89% -5,00% 5,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,15% 56,84% 52,90% 40,42% 31,99% 57,87% -3,05% 8,47% 7,72% 18,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,45% 215,51% 186,27% 155,66% 145,62% 236,26% 84,04% 76,18% 93,68% 112,18%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...