Visa allt om PostNord Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 20 735 492 19 747 703 19 693 648 19 258 903 19 278 301 19 072 359 12 605 691 12 832 702 13 035 735 13 414 592
Övrig omsättning 1 602 761 903 065 797 274 611 722 585 051 637 971 1 126 448 1 125 924 1 079 453 1 069 146
Rörelseresultat (EBIT) 2 536 944 873 637 463 446 840 780 1 567 998 826 757 605 216 581 516 664 910 566 204
Resultat efter finansnetto 2 475 506 820 640 415 674 794 611 1 541 658 797 696 596 265 573 335 656 764 574 107
Årets resultat 718 394 12 237 145 427 501 019 -50 555 88 034 -97 228 444 522 453 878 313 620
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 296 172 2 420 571 2 409 718 2 351 497 2 372 307 2 434 193 1 724 327 1 482 307 1 269 774 1 171 952
Omsättningstillgångar 9 989 055 8 186 785 6 884 282 6 807 840 7 232 016 7 006 231 4 880 727 5 670 084 5 547 936 5 189 797
Tillgångar 12 285 227 10 607 356 9 294 000 9 159 337 9 604 323 9 440 424 6 605 054 7 152 391 6 817 710 6 361 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 089 934 2 371 540 2 359 303 2 213 876 1 712 857 1 763 412 1 027 677 1 124 905 1 153 303 1 198 960
Obeskattade reserver 900 998 900 998 900 998 701 000 701 000 286 633 404 322 404 322 404 322 419 324
Avsättningar (tkr) 2 023 150 2 283 405 2 261 677 2 190 884 2 144 071 2 320 410 1 334 372 1 545 510 1 338 438 1 265 738
Långfristiga skulder 43 594 45 245 44 890 46 176 33 014 29 171 24 223 25 519 20 709 16 955
Kortfristiga skulder 6 227 551 5 006 168 3 727 132 4 007 401 5 013 381 5 040 798 3 814 460 4 052 135 3 900 938 3 460 772
Skulder och eget kapital 12 285 227 10 607 356 9 294 000 9 159 337 9 604 323 9 440 424 6 605 054 7 152 391 6 817 710 6 361 749
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 1 092 4 075 3 496 3 411 3 288 3 657 4 447 3 390 3 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 812 842 5 830 301 5 940 449 5 933 651 5 852 204 6 070 756 4 810 511 4 902 713 5 004 256 5 091 612
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 515 487 2 414 585 2 423 477 2 146 934 2 085 132 2 968 096 2 122 635 2 442 951 2 453 581 2 587 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 338 253 20 650 768 20 490 922 19 870 625 19 863 352 19 710 330 13 732 139 13 958 626 14 115 188 14 483 738
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 730 17 072 17 663 17 915 17 854 18 685 15 293 15 913 16 540 17 489
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 239 1 157 1 115 1 075 1 080 1 021 824 806 788 767
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 492 483 469 451 488 455 466 455 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 988 501 1 334 746 893 887 1 279 120 2 012 844 1 257 403 851 875 805 699 871 583 764 165
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,00% 0,27% 2,26% -0,10% 1,08% 51,30% -1,77% -1,56% -2,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,20% 8,62% 5,22% 9,40% 16,74% 9,02% 9,40% 8,48% 10,35% 9,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,56% 4,63% 2,47% 4,47% 8,34% 4,47% 4,93% 4,73% 5,41% 4,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 99,84% 99,86% 99,88% 99,86% 99,86% 99,87%
Rörelsekapital/omsättning 18,14% 16,11% 16,03% 14,54% 11,51% 10,31% 8,46% 12,61% 12,63% 12,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,87% 28,98% 32,95% 30,14% 23,53% 21,05% 20,33% 20,14% 21,29% 23,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,40% 163,53% 184,71% 169,88% 144,20% 138,90% 127,82% 139,74% 142,06% 149,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...