Visa allt om ML Display AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2022 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 41 503 44 787 40 942 46 872 41 191 35 432 30 680 34 332 33 558 23 371
Övrig omsättning 931 1 005 1 539 792 634 309 314 343 56 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 653 1 915 3 321 4 486 3 691 1 060 1 641 3 979 4 664 2 106
Resultat efter finansnetto 3 632 1 917 3 286 4 421 3 578 909 1 493 3 902 4 603 2 086
Årets resultat 2 204 25 2 019 2 740 2 827 1 094 1 934 2 082 6 941 1 607
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 009 4 307 7 705 6 112 6 933 6 969 9 997 9 114 3 598 3 624
Omsättningstillgångar 12 848 10 331 10 938 9 471 8 801 9 421 6 364 6 785 14 490 10 603
Tillgångar 14 856 14 638 18 643 15 583 15 734 16 390 16 361 15 899 18 087 14 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 293 4 268 6 243 4 224 3 484 1 657 2 563 2 629 8 448 3 107
Obeskattade reserver 3 646 2 798 2 864 2 150 1 200 1 400 2 160 3 167 1 950 6 278
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 404 402 1 602 1 450 2 000 2 800 3 800 0 0
Kortfristiga skulder 6 918 7 168 9 134 7 607 9 600 11 333 8 838 6 303 7 690 4 842
Skulder och eget kapital 14 856 14 638 18 643 15 583 15 734 16 390 16 361 15 899 18 087 14 226
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - 1 048
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - - - 6 894 6 699 3 903
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 0 - 2 121 2 486 1 842
Utdelning till aktieägare 0 2 179 2 000 0 2 000 1 000 2 000 2 000 7 900 1 600
Omsättning 42 434 45 792 42 481 47 664 41 825 35 741 30 994 34 675 33 614 23 371
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 23 21 21 21 17 17 20 19 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 804 1 947 1 950 2 232 1 961 2 084 1 805 1 717 1 766 1 798
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 614 563 561 548 605 563 490 476 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 120 2 587 3 869 5 145 4 351 1 957 2 512 4 786 5 400 2 772
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,33% 9,39% -12,65% 13,79% 16,25% 15,49% -10,64% 2,31% 43,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,62% 13,18% 17,82% 28,80% 23,46% 6,47% 10,03% 25,03% 25,79% 14,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,81% 4,31% 8,12% 9,58% 8,96% 2,99% 5,35% 11,59% 13,90% 9,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,61% 60,55% 61,00% 60,08% 63,38% 64,38% 60,15% 58,30% 55,09% 57,35%
Rörelsekapital/omsättning 14,29% 7,06% 4,41% 3,98% -1,94% -5,40% -8,06% 1,40% 20,26% 24,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,04% 44,07% 45,47% 37,87% 28,09% 16,77% 25,96% 32,07% 55,12% 56,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,46% 114,12% 103,74% 100,42% 75,52% 72,77% 56,55% 67,48% 154,88% 190,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!