Visa allt om VEIDEC Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 66 289 73 249 58 014 59 452 57 215 55 365 2 578 1 872 6 070
Övrig omsättning 501 1 979 595 188 159 1 058 155 0 13 48
Rörelseresultat (EBIT) 9 466 14 074 1 419 5 692 9 276 9 077 151 -6 -2 768 -9 039
Resultat efter finansnetto 9 498 14 105 1 421 5 712 9 295 9 102 151 3 -2 768 -9 106
Årets resultat 8 345 2 397 1 090 4 436 7 225 7 081 5 344 6 944 1 448 -4 401
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 4 6 9 12 0 0 0 57 166
Omsättningstillgångar 30 402 32 602 32 056 33 203 27 980 28 921 13 685 17 728 10 754 13 803
Tillgångar 30 430 32 605 32 063 33 212 27 992 28 921 13 685 17 728 10 810 13 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 046 24 701 22 304 26 214 21 778 20 553 13 472 17 128 10 183 8 735
Obeskattade reserver 0 1 040 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 384 6 865 9 759 6 998 6 214 8 368 213 600 627 5 234
Skulder och eget kapital 30 430 32 605 32 063 33 212 27 992 28 921 13 685 17 728 10 810 13 969
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 680 695 717 731 756 768 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 11 413 11 743 11 046 10 788 10 660 10 161 0 0 215 1 616
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 4 037 3 627 4 834 4 378 4 311 4 015 0 0 54 505
Utdelning till aktieägare 7 000 10 000 0 5 000 0 6 000 0 3 000 0 0
Omsättning 66 790 75 228 58 609 59 640 57 374 56 423 157 578 1 885 6 118
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 30 31 31 33 30 0 0 1 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 286 2 442 1 871 1 918 1 734 1 846 - - 1 872 1 214
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 596 573 531 520 486 511 - - 295 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 473 14 077 1 422 5 695 9 278 9 077 151 -2 -2 659 -8 734
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,50% 26,26% -2,42% 3,91% 3,34% 2 768 150,00% -99,65% -69,12% -69,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,22% 43,27% 4,51% 17,20% 33,21% 31,48% 1,10% 0,02% -25,60% -64,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,33% 19,26% 2,49% 9,61% 16,25% 16,44% 7 550,00% 0,52% -147,81% -148,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,02% 54,65% 53,67% 55,56% 61,92% 64,53% -200,00% 19,72% -66,29% -37,51%
Rörelsekapital/omsättning 34,72% 35,14% 38,43% 44,08% 38,04% 37,12% 673 600,00% 2 963,32% 540,97% 141,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,73% 78,25% 69,56% 78,93% 77,80% 71,07% 98,44% 96,62% 94,20% 62,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 411,73% 474,90% 328,48% 474,46% 450,21% 345,06% 6 424,88% 2 954,67% 1 638,28% 196,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!