Visa allt om Västra Berga Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 25 829 24 185 32 688 27 024 27 850 27 510 25 370 21 015 22 636 28 710
Övrig omsättning 107 0 24 14 4 17 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 617 1 340 1 874 1 659 1 618 2 090 1 347 1 528 1 643 2 091
Resultat efter finansnetto 1 656 1 384 1 920 1 730 1 710 2 189 1 366 1 700 1 756 2 163
Årets resultat 1 206 1 079 1 363 1 330 1 323 1 406 922 1 097 944 1 162
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 152 249 233 342 318 175 90 160 227
Omsättningstillgångar 15 203 14 739 17 978 16 683 15 797 15 382 15 720 14 279 13 550 15 277
Tillgångar 15 291 14 891 18 227 16 916 16 139 15 700 15 895 14 369 13 710 15 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 147 6 201 6 803 7 260 7 428 6 805 6 099 5 877 5 480 4 536
Obeskattade reserver 3 417 3 312 3 319 3 164 3 146 3 128 2 778 2 613 2 335 1 881
Avsättningar (tkr) 169 206 194 151 150 186 265 255 281 173
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 558 5 172 7 911 6 341 5 415 5 581 6 753 5 624 5 614 8 914
Skulder och eget kapital 15 291 14 891 18 227 16 916 16 139 15 700 15 895 14 369 13 710 15 504
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 368 6 290 6 218 6 450 6 472
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 - 2 383 2 267 2 254 2 507 2 576
Utdelning till aktieägare 1 708 0 1 680 1 820 1 498 700 700 700 700 0
Omsättning 25 936 24 185 32 712 27 038 27 854 27 527 25 370 21 015 22 636 28 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 19 20 21 21 21 21 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 435 1 344 1 720 1 351 1 326 1 310 1 208 1 001 1 029 1 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 473 467 449 438 429 412 399 393 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 681 1 461 2 041 1 790 1 746 2 194 1 455 1 603 1 742 2 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,80% -26,01% 20,96% -2,97% 1,24% 8,44% 20,72% -7,16% -21,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,83% 9,29% 10,56% 10,23% 10,60% 14,45% 8,59% 11,84% 12,82% 14,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,41% 5,72% 5,89% 6,40% 6,14% 8,24% 5,38% 8,09% 7,76% 7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,33% 46,43% 37,02% 44,22% 44,05% 44,63% 44,83% 54,15% 52,13% 44,15%
Rörelsekapital/omsättning 37,34% 39,56% 30,80% 38,27% 37,28% 35,63% 35,34% 41,18% 35,06% 22,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,63% 58,99% 51,53% 57,51% 61,23% 58,88% 52,00% 55,08% 52,52% 38,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,53% 284,98% 227,25% 263,10% 291,73% 275,61% 232,79% 253,89% 241,36% 171,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!