Visa allt om FL Portfolios AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 24 033 21 484 18 127 20 119 19 617 19 624 16 042 12 529 6 944 6 278
Övrig omsättning 0 55 0 0 5 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 070 7 425 3 281 5 822 5 352 7 508 5 826 4 920 558 557
Resultat efter finansnetto 8 066 5 582 3 268 5 815 5 368 7 529 5 850 4 943 593 589
Årets resultat 6 080 -904 2 427 3 686 2 905 5 180 4 282 3 068 459 320
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 373 4 401 4 381 4 406 352 252 178 208 238 100
Omsättningstillgångar 31 032 22 205 21 353 20 397 19 865 17 778 14 099 6 345 2 627 1 782
Tillgångar 35 406 26 606 25 734 24 803 20 217 18 029 14 277 6 552 2 864 1 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 352 11 972 15 457 15 330 12 579 10 541 6 472 3 190 572 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 528 1 626 1 733 1 838 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 525 13 007 8 544 7 636 7 487 7 339 7 655 3 213 2 143 1 120
Skulder och eget kapital 35 406 26 606 25 734 24 803 20 217 18 029 14 277 6 552 2 864 1 882
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 554 1 452 1 426 1 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 423 352 345 326
Utdelning till aktieägare 400 400 400 400 935 867 1 111 1 000 450 500
Omsättning 24 033 21 539 18 127 20 119 19 622 19 624 16 042 12 529 6 944 6 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 5 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 011 7 161 6 042 6 706 3 923 3 925 4 011 3 132 1 736 2 093
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 004 810 791 720 530 488 525 468 459 579
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 098 7 455 3 306 5 867 5 407 7 554 5 856 4 950 571 589
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,86% 18,52% -9,90% 2,56% -0,04% 22,33% 28,04% 80,43% 10,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,91% 27,99% 12,85% 23,59% 26,60% 41,84% 40,98% 75,46% 20,71% 31,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,75% 34,66% 18,25% 29,08% 27,41% 38,44% 36,47% 39,46% 8,54% 9,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,04% 42,81% 70,66% 63,43% 63,10% 53,20% 40,17% 25,00% 6,97% 10,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,36% 45,00% 60,06% 61,81% 62,80% 59,12% 46,15% 50,47% 24,06% 38,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,51% 170,72% 249,92% 267,12% 265,33% 242,24% 184,18% 197,48% 122,59% 159,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!