Visa allt om Atrium Ljungberg Kvarngärdet 33:2 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 545 6 146 4 750 4 747 4 769 4 660 4 649 4 642 4 655 4 618
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 726 823 1 740 2 321 2 036 2 354 1 949 2 693 2 745 2 306
Resultat efter finansnetto 4 769 815 1 039 -725 111 1 606 1 640 2 180 2 106 1 433
Årets resultat 10 560 429 3 959 -4 649 -266 5 751 334 334 1 643 125
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 356 64 812 63 378 58 031 62 930 64 078 23 211 23 727 28 884 29 315
Omsättningstillgångar 16 023 2 908 1 871 58 567 52 943 48 465 2 867 2 003 859 434
Tillgångar 80 379 67 720 65 249 116 598 115 873 112 543 26 077 25 729 29 743 29 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 031 64 354 4 514 555 5 204 5 470 462 128 4 336 3 917
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 43 154 18 601 25 217 25 217 25 217 25 217
Kortfristiga skulder 5 348 3 366 60 735 116 043 67 515 88 472 398 384 190 615
Skulder och eget kapital 80 379 67 720 65 249 116 598 115 873 112 543 26 077 25 729 29 743 29 749
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 545 6 146 4 750 4 747 4 769 4 660 4 649 4 642 4 655 4 618
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 246 3 290 2 972 3 374 3 259 2 973 2 465 3 209 3 230 2 759
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,03% 29,39% 0,06% -0,46% 2,34% 0,24% 0,15% -0,28% 0,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,94% 1,22% 3,81% 5,28% 4,80% 3,37% 7,47% 10,47% 9,23% 7,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,85% 13,39% 52,40% 129,58% 116,54% 81,39% 41,92% 58,01% 58,97% 49,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,37% 51,36%
Rörelsekapital/omsättning 124,93% -7,45% -1 239,24% -1 210,79% -305,56% -858,52% 53,11% 34,88% 14,37% -3,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,35% 95,03% 6,92% 0,48% 4,49% 4,86% 1,77% 0,50% 14,58% 13,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 299,61% 86,39% 3,08% 50,47% 78,42% 54,78% 720,35% 521,61% 452,11% 70,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!