Visa allt om DNL Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 279 14 147 14 192 9 781 14 024 33 818 42 529 41 832 36 944 26 326
Övrig omsättning 285 125 286 137 381 96 225 303 270 0
Rörelseresultat (EBIT) 652 138 1 558 -214 -2 068 1 673 1 577 -293 -18 902 -18 856
Resultat efter finansnetto -2 465 75 633 83 474 45 988 42 213 -2 062 17 119 6 964 -35 679 -35 412
Årets resultat 33 77 586 85 249 49 228 47 499 1 039 56 515 12 016 -31 071 -28 874
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 122 198 093 197 894 198 125 198 049 197 958 197 893 355 819 376 642 393 688
Omsättningstillgångar 15 006 14 719 12 462 2 274 3 592 4 355 9 874 47 892 27 430 40 644
Tillgångar 213 128 212 812 210 356 200 399 201 641 202 313 207 767 403 711 404 072 434 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 455 86 422 89 156 78 907 79 310 79 720 78 681 22 166 5 550 30 527
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 25 368 25 226 24 258 24 424 24 052 23 665 23 369 25 102 23 271 22 309
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 180 788 214 056 240 280
Kortfristiga skulder 101 305 101 164 96 942 97 068 98 280 98 928 105 717 175 655 161 195 141 216
Skulder och eget kapital 213 128 212 812 210 356 200 399 201 641 202 313 207 767 403 711 404 072 434 332
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 1 723 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 1 957 1 472 0 2 503 2 335 4 728
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 1 524 740 1 396 1 737 1 146 1 391
Utdelning till aktieägare 83 000 0 80 320 75 000 49 632 48 0 0 0 7 135
Omsättning 12 564 14 272 14 478 9 918 14 405 33 914 42 754 42 135 37 214 26 326
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 140 7 074 7 096 4 891 7 012 33 818 42 529 20 916 18 472 13 163
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 0 0 0 1 741 2 212 3 119 2 120 - 3 060
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 652 138 1 558 -214 -2 068 1 673 1 577 -293 -18 902 -1 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,20% -0,32% 45,10% -30,26% -58,53% -20,48% 1,67% 13,23% 40,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,59% 37,30% 41,30% 24,72% 22,99% 1,62% 33,71% 9,25% 1,43% 5,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,23% 561,09% 612,16% 506,46% 330,61% 9,66% 164,68% 89,29% 15,68% 89,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -702,82% -611,05% -595,26% -969,16% -675,19% -279,65% -225,36% -305,42% -362,08% -382,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,56% 40,61% 42,38% 39,37% 39,33% 39,40% 37,87% 5,49% 1,37% 7,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,81% 14,55% 12,86% 2,34% 3,65% 3,83% 9,04% 26,97% 16,75% 28,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!