Visa allt om Mega Spice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 055 11 790 13 792 14 365 17 019 17 932 18 031 17 197 7 167 2 128
Övrig omsättning 105 111 71 151 218 80 2 4 8 22
Rörelseresultat (EBIT) -404 -971 561 -2 655 1 264 907 208 2 032 760 77
Resultat efter finansnetto -453 -1 000 539 -2 677 1 236 881 189 2 022 725 32
Årets resultat 36 -1 041 1 10 918 62 53 -4 504 32
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 26 32 38 250 560 866 1 185 1 252 0
Omsättningstillgångar 7 536 8 289 11 412 12 517 13 649 11 515 11 376 9 952 6 900 707
Tillgångar 7 566 8 315 11 444 12 555 13 898 12 075 12 242 11 137 8 152 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 136 1 176 1 175 1 165 247 185 132 636 132
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 882 3 803 4 203 4 621 6 446 6 395 948 474 0 322
Kortfristiga skulder 3 513 4 377 6 064 6 758 6 287 5 433 11 110 10 532 7 384 253
Skulder och eget kapital 7 566 8 315 11 444 12 555 13 898 12 075 12 242 11 137 8 152 707
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 092 951 84 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 305 266 13 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Omsättning 13 160 11 901 13 863 14 516 17 237 18 012 18 033 17 201 7 175 2 150
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 4 3 3 3 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 528 3 930 4 597 3 591 5 673 5 977 6 010 5 732 7 167 2 128
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 223 140 319 408 494 465 406 97 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -398 -965 567 -2 438 1 604 1 233 531 2 355 872 87
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,73% -14,52% -3,99% -15,59% -5,09% -0,55% 4,85% 139,95% 236,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,34% -11,68% 4,90% -21,15% 9,09% 7,54% 1,70% 18,25% 9,32% 10,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,09% -8,24% 4,07% -18,48% 7,43% 5,07% 1,15% 11,82% 10,60% 3,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,29% 19,89% 28,69% 9,21% 31,80% 31,27% 26,01% 34,53% 25,23% 38,35%
Rörelsekapital/omsättning 30,82% 33,18% 38,78% 40,09% 43,26% 33,92% 1,48% -3,37% -6,75% 21,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,26% 1,64% 10,28% 9,36% 8,38% 2,05% 1,51% 1,19% 9,07% 18,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,06% 97,46% 126,20% 125,58% 143,25% 142,79% 62,56% 57,04% 43,28% 279,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!