Visa allt om Saltsjö-Produktion AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 31 995 0 0 0 13 750 69 7 370 15 011 15 041 7 111
Övrig omsättning 0 407 665 2 210 0 0 0 0 0 69
Rörelseresultat (EBIT) 21 494 -402 -762 1 235 1 040 -1 240 -303 2 702 1 749 715
Resultat efter finansnetto 20 569 -498 -863 1 202 667 -1 740 -626 2 323 1 219 354
Årets resultat 16 466 -498 -863 1 047 667 -1 160 179 1 353 715 61
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 544 6 250 3 952 5 238 3 402 7 592 7 706 6 413 3 898 5 250
Omsättningstillgångar 30 278 842 987 946 618 7 548 4 172 7 722 10 725 3 362
Tillgångar 33 821 7 092 4 939 6 185 4 021 15 140 11 879 14 135 14 623 8 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 359 2 893 3 390 4 253 3 206 2 538 3 698 3 519 2 166 1 451
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 580 1 440 860 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 660 3 732 998 1 247 0 9 807 6 346 7 570 0 0
Kortfristiga skulder 6 803 467 551 684 815 2 794 1 254 1 605 11 597 6 601
Skulder och eget kapital 33 821 7 092 4 939 6 185 4 021 15 140 11 879 14 135 14 623 8 612
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 444 396 350 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 179 124 110 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 995 407 665 2 210 13 750 69 7 370 15 011 15 041 7 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 31 995 - - - 13 750 69 7 370 15 011 15 041 7 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 322 644 264 364 565 638 532 469 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 502 -402 -762 1 301 1 130 -1 126 -157 2 848 1 820 790
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% 19 827,54% -99,06% -50,90% -0,20% 111,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 63,55% - - - 25,86% -8,17% -2,55% 19,12% 11,97% 8,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,18% - - - 7,56% -1 792,75% -4,11% 18,00% 11,63% 10,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,29% - - - 14,79% 21,74% 19,86% 28,51% 19,43% 27,25%
Rörelsekapital/omsättning 73,37% - - - -1,43% 6 889,86% 39,59% 40,75% -5,80% -45,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,24% 40,79% 68,64% 68,76% 79,73% 16,76% 34,94% 32,84% 19,40% 21,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 405,28% 177,94% 140,65% 99,42% 70,31% 2,11% 0,48% 470,53% 92,44% 3,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!