Visa allt om Rippler Communications AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 26 218 14 964 8 563 17 066 19 531 15 581 13 036 11 391 7 924 2 064
Övrig omsättning 23 1 682 372 395 224 160 88 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 577 2 059 -1 324 -659 2 188 717 920 1 266 1 095 -208
Resultat efter finansnetto 5 576 2 056 -1 324 -635 2 185 710 914 1 265 1 088 350
Årets resultat 4 365 1 145 -137 -184 1 287 388 512 717 611 212
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 379 393 427 271 305 327 312 121 62 74
Omsättningstillgångar 13 968 7 330 5 175 6 214 7 971 4 880 5 329 4 600 3 707 2 501
Tillgångar 14 347 7 723 5 601 6 485 8 276 5 207 5 641 4 721 3 769 2 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 641 1 275 100 100 1 387 488 612 1 866 1 148 537
Obeskattade reserver 885 885 353 1 540 1 908 1 435 1 253 1 034 719 438
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 821 5 562 5 148 4 846 4 982 3 284 3 776 1 820 1 902 1 599
Skulder och eget kapital 14 347 7 723 5 601 6 485 8 276 5 207 5 641 4 721 3 769 2 574
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 930 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 916 3 988 2 183 564
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 923 1 530 1 147 425
Utdelning till aktieägare 5 541 0 0 0 1 287 388 512 1 766 0 0
Omsättning 26 241 16 646 8 935 17 461 19 755 15 741 13 124 11 391 7 924 2 064
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 12 13 11 12 11 9 8 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 873 1 247 714 1 313 1 776 1 298 1 185 1 266 991 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 841 771 503 809 666 663 645 637 555 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 591 2 093 -1 291 -591 2 256 794 978 1 294 1 106 -197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 75,21% 74,75% - -12,62% 25,35% 19,52% 14,44% 43,75% 283,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,87% 26,66% -23,60% -9,65% 26,40% 13,69% 16,31% 26,84% 28,97% 13,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,27% 13,76% -15,44% -3,67% 11,19% 4,58% 7,06% 11,12% 13,78% 17,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,45% 11,82% 0,32% 8,02% 15,30% 10,24% 11,91% 24,41% 22,78% 43,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,13% 25,45% 6,70% 20,06% 34,74% 30,87% 28,17% 56,61% 45,34% 33,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,60% 131,79% 100,52% 128,23% 160,00% 148,60% 141,13% 252,75% 194,90% 156,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!