Visa allt om Jämtlands Akustik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 242 8 135 6 534 6 884 6 562 8 688 8 378 4 986 6 010 4 570
Övrig omsättning 482 473 572 340 319 201 234 72 160 213
Rörelseresultat (EBIT) 697 1 173 436 376 -96 1 149 236 216 48 -139
Resultat efter finansnetto 697 1 173 430 368 -109 1 138 231 201 42 -150
Årets resultat 382 641 194 172 38 609 122 147 11 -86
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 152 796 749 706 631 647 361 315 54 77
Omsättningstillgångar 3 694 3 346 2 927 3 078 2 518 3 859 2 215 1 906 1 646 1 652
Tillgångar 4 845 4 142 3 675 3 784 3 149 4 506 2 577 2 221 1 700 1 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 656 1 674 1 433 1 439 1 267 1 429 820 818 670 659
Obeskattade reserver 1 138 951 632 486 375 534 220 159 159 159
Avsättningar (tkr) 821 751 631 511 391 411 301 281 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 197 0 231 197 130 83 144
Kortfristiga skulder 1 230 765 979 1 151 1 116 1 901 1 039 833 787 767
Skulder och eget kapital 4 845 4 142 3 675 3 784 3 149 4 506 2 577 2 221 1 700 1 729
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 989 1 187 1 432 1 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 626 427 527 385
Utdelning till aktieägare 0 400 400 200 0 200 0 120 0 0
Omsättning 7 724 8 608 7 106 7 224 6 881 8 889 8 612 5 058 6 170 4 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 6 7 7 7 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 811 1 627 1 089 983 937 1 241 1 396 997 1 202 914
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 460 400 304 352 431 439 318 400 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 764 1 246 513 494 -38 1 188 260 236 72 -106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,98% 24,50% -5,08% 4,91% -24,47% 3,70% 68,03% -17,04% 31,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,39% 28,32% 11,86% 9,94% -3,05% 25,50% 9,20% 9,77% 3,06% -7,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,62% 14,42% 6,67% 5,46% -1,46% 13,23% 2,83% 4,35% 0,87% -2,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,49% 55,12% 57,91% 54,07% 54,85% 59,90% 46,59% 57,44% 51,48% 54,66%
Rörelsekapital/omsättning 34,02% 31,73% 29,81% 27,99% 21,37% 22,54% 14,04% 21,52% 14,29% 19,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,50% 58,32% 52,41% 48,05% 49,52% 40,96% 38,48% 42,41% 46,71% 44,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,63% 394,12% 266,39% 234,32% 188,08% 180,90% 180,46% 195,44% 177,13% 181,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!