Visa allt om Mark & Transport i Svärtinge AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 86 901 81 342 86 903 78 598 66 338 66 068 39 066 47 322 33 967 25 773
Övrig omsättning 1 213 2 286 436 53 170 1 383 52 265 363 496
Rörelseresultat (EBIT) 512 660 14 6 041 579 1 674 1 594 579 601 2 041
Resultat efter finansnetto 221 332 -293 5 739 148 1 348 1 352 374 380 1 821
Årets resultat 339 250 68 1 737 504 1 025 658 141 39 788
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 944 11 480 12 131 11 579 7 810 11 403 6 088 4 269 4 507 5 742
Omsättningstillgångar 26 609 20 667 18 548 12 973 13 550 14 919 9 827 11 396 11 025 5 440
Tillgångar 34 553 32 147 30 679 24 552 21 360 26 322 15 915 15 664 15 533 11 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 602 3 264 3 013 2 945 1 208 1 704 1 179 721 580 1 041
Obeskattade reserver 4 031 4 273 4 273 4 723 2 238 2 800 2 800 2 300 2 120 1 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 296 4 938 4 620 4 334 1 714 5 709 3 666 2 314 2 635 2 938
Kortfristiga skulder 21 624 19 672 18 773 12 549 16 200 16 109 8 270 10 330 10 198 5 403
Skulder och eget kapital 34 553 32 147 30 679 24 552 21 360 26 322 15 915 15 664 15 533 11 181
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 104 2 221 1 439
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 257 903 694
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 500 0 0 500
Omsättning 88 114 83 628 87 339 78 651 66 508 67 451 39 118 47 587 34 330 26 269
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 11 12 12 10 9 9 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 685 6 257 7 900 6 550 5 528 6 607 4 341 5 258 4 246 4 296
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 620 651 541 537 570 451 499 400 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 133 2 192 2 375 7 492 2 207 2 881 2 217 1 250 1 271 2 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,83% -6,40% 10,57% 18,48% 0,41% 69,12% -17,45% 39,32% 31,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,29% 2,35% 0,10% 24,60% 2,71% 6,36% 10,02% 3,70% 3,87% 18,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,91% 0,93% 0,04% 7,69% 0,87% 2,53% 4,08% 1,22% 1,77% 7,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,14% 25,61% 28,29% 33,96% 28,36% 21,86% 27,92% 19,98% 21,40% 31,09%
Rörelsekapital/omsättning 5,74% 1,22% -0,26% 0,54% -3,99% -1,80% 3,99% 2,25% 2,43% 0,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,52% 20,52% 20,68% 27,00% 13,83% 14,77% 21,13% 16,06% 14,38% 21,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,74% 100,47% 94,83% 96,37% 77,08% 85,23% 109,49% 102,14% 102,43% 92,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!