Visa allt om Ammar General Trading AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 110 297 96 485 99 597 73 096 94 177 113 236 100 305 109 307 113 383 87 635
Övrig omsättning 2 150 3 782 2 238 3 307 1 899 4 396 2 234 2 093 1 440 173
Rörelseresultat (EBIT) -1 666 1 469 3 309 -580 625 2 768 5 619 2 485 -701 -18
Resultat efter finansnetto -1 845 1 298 3 082 -676 618 174 3 001 2 485 -680 -17
Årets resultat -1 845 625 2 272 -676 481 131 2 571 1 960 -680 -17
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 631 5 719 839 1 027 1 089 483 404 430 450 482
Omsättningstillgångar 60 391 58 336 64 406 45 243 44 821 59 475 90 166 54 461 49 182 41 317
Tillgångar 68 022 64 054 65 245 46 270 45 910 59 958 90 570 54 891 49 632 41 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 069 11 913 11 289 9 017 9 694 9 213 9 082 6 511 2 913 3 594
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 849 39 811 47 633 34 547 31 521 47 009 54 820 30 224 35 962 29 780
Kortfristiga skulder 19 104 12 330 6 323 2 707 4 695 3 736 26 668 17 856 10 756 8 425
Skulder och eget kapital 68 022 64 054 65 245 46 270 45 910 59 958 90 570 54 891 49 632 41 798
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 510 - 550 0 - 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 349 2 984 2 148 1 607 - 1 233 1 240 822 341
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 950 1 030 715 204 0 567 355 307 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 112 447 100 267 101 835 76 403 96 076 117 632 102 539 111 400 114 823 87 808
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 11 11 9 8 8 8 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 787 8 771 9 054 8 122 11 772 14 155 12 538 18 218 28 346 21 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 395 391 322 359 417 237 270 291 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 248 1 839 3 500 -382 822 2 793 5 644 2 510 -669 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,32% -3,12% 36,26% -22,38% -16,83% 12,89% -8,24% -3,59% 29,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,34% 2,29% 5,08% -1,24% 1,36% 4,62% 6,21% 4,55% -1,37% -0,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,44% 1,52% 3,33% -0,78% 0,66% 2,44% 5,61% 2,28% -0,60% -0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,72% 7,40% 5,05% -1,97% 4,42% 3,67% -14,36% 2,94% 1,47% 3,79%
Rörelsekapital/omsättning 37,43% 47,68% 58,32% 58,19% 42,61% 49,22% 63,30% 33,49% 33,89% 37,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,80% 18,60% 17,30% 19,49% 21,12% 15,37% 10,03% 12,29% 5,87% 8,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,77% 112,36% 287,57% 203,58% 217,04% 171,39% 103,44% 94,93% 139,96% 99,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!