Visa allt om Outnorth AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 147 907 1 073 830 1 053 483 705 152 526 461 419 999 337 148 288 046 252 094 164 092
Övrig omsättning 12 643 12 209 10 748 5 649 5 267 7 043 6 139 4 119 2 318 880
Rörelseresultat (EBIT) 2 149 59 383 56 353 11 460 -4 309 -8 352 -9 362 -23 182 -37 753 -26 636
Resultat efter finansnetto -6 213 55 686 51 268 8 112 -7 844 -11 119 -12 671 -27 141 -40 668 -27 386
Årets resultat -8 432 31 554 52 153 6 126 -8 633 -11 119 -9 883 -21 170 -40 668 -17 503
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 358 103 385 54 076 35 859 26 012 28 106 26 821 23 061 17 719 14 484
Omsättningstillgångar 346 578 341 042 250 549 235 579 183 502 106 865 73 964 76 712 78 131 49 512
Tillgångar 445 937 444 427 304 625 271 438 209 514 134 971 100 785 99 773 95 850 63 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 448 119 880 88 325 26 395 20 269 22 038 32 917 5 443 7 214 11 252
Obeskattade reserver 19 531 19 531 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 103 831 61 011 0 84 945 70 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 211 127 244 005 216 300 160 098 119 245 112 933 67 868 94 329 88 636 52 743
Skulder och eget kapital 445 937 444 427 304 625 271 438 209 514 134 971 100 785 99 773 95 850 63 995
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 302 3 175 2 352 2 790 2 928 2 187 2 157 1 798 1 586 -
Varav tantiem till styrelse & VD 688 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 53 450 55 673 54 502 44 264 36 961 30 162 24 401 24 578 28 201 21 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 21 424 23 308 21 787 19 297 13 662 12 624 10 498 9 945 11 002 7 646
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 160 550 1 086 039 1 064 231 710 801 531 728 427 042 343 287 292 165 254 412 164 972
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 123 126 137 110 101 85 69 80 56 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 333 8 522 7 690 6 410 5 212 4 941 4 886 3 601 4 502 2 524
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 669 581 613 570 546 538 458 735 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 278 71 708 63 148 15 072 -1 381 -4 749 -6 607 -20 739 -36 007 -25 444
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,90% 1,93% 49,40% 33,94% 25,35% 24,57% 17,05% 14,26% 53,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,49% 14,57% 18,50% 4,24% -2,06% -6,19% -9,29% -23,23% -39,38% -41,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,19% 6,03% 5,35% 1,63% -0,82% -1,99% -2,78% -8,05% -14,97% -16,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,11% 30,54% 27,59% 26,52% 25,88% 25,30% 24,28% 24,71% 27,08% 27,80%
Rörelsekapital/omsättning 11,80% 9,04% 3,25% 10,70% 12,21% -1,44% 1,81% -6,12% -4,17% -1,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,41% 30,40% 28,99% 9,72% 9,67% 16,33% 32,66% 5,46% 7,53% 17,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,77% 8,63% 28,17% 36,08% 38,44% 12,74% 20,24% 14,86% 17,54% 9,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!