Visa allt om Heimstaden A Carolus 34 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 58 128 57 696 55 554 53 880 52 141 50 811 49 595 47 265 45 421 41 638
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 27 060 24 730 24 879 26 448 28 025 27 377 26 761 23 678 21 048 20 371
Resultat efter finansnetto 18 925 15 954 17 212 17 529 20 942 13 567 1 948 -7 694 -11 307 -9 560
Årets resultat -1 276 -1 234 95 6 845 5 472 5 235 4 229 6 657 9 202 -6 058
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 822 901 826 972 825 056 809 623 783 711 778 030 770 696 732 043 684 689 654 398
Omsättningstillgångar 296 505 685 306 344 717 1 237 712 891 752
Tillgångar 823 197 827 476 825 741 809 929 784 055 778 747 771 933 732 754 685 580 655 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 970 36 246 37 480 37 385 30 540 25 068 19 833 15 604 18 447 24 525
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 38 059 37 440 36 477 35 450 34 732 33 157 31 681 28 818 26 625 26 013
Långfristiga skulder 744 254 747 907 746 810 731 001 711 807 714 039 712 834 679 149 634 597 595 631
Kortfristiga skulder 5 914 5 883 4 975 6 093 6 976 6 483 7 585 9 183 5 912 8 981
Skulder och eget kapital 823 197 827 476 825 741 809 929 784 055 778 747 771 933 732 754 685 580 655 150
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 24 400
Omsättning 58 128 57 696 55 554 53 880 52 141 50 811 49 595 47 265 45 421 41 638
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - - 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 047 31 286 31 327 31 240 32 600 31 642 30 690 27 484 24 726 23 771
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,75% 3,86% 3,11% 3,34% 2,62% 2,45% 4,93% 4,06% 9,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,29% 2,99% 3,01% 3,27% 3,57% 3,52% 3,47% 3,23% 3,07% 3,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,55% 42,86% 44,78% 49,09% 53,75% 53,88% 53,96% 50,10% 46,34% 48,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,66% -9,32% -7,72% -10,74% -12,72% -11,35% -12,80% -17,92% -11,05% -19,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,25% 4,38% 4,54% 4,62% 3,90% 3,22% 2,57% 2,13% 2,69% 3,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,01% 8,58% 13,77% 5,02% 4,93% 11,06% 16,31% 7,75% 15,07% 8,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!