Visa allt om Northmill Bank AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 298 652 200 730 117 546 67 519 45 953 31 702 21 769 16 544 13 858 11 999
Övrig omsättning 83 026 32 797 20 078 690 0 0 0 98 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 107 662 86 517 45 811 27 998 13 472 9 163 6 077 3 649 3 219 753
Resultat efter finansnetto 88 169 85 169 44 875 27 509 13 121 8 713 5 624 3 393 2 790 488
Årets resultat 52 546 50 632 26 280 16 141 7 636 5 101 3 102 1 862 1 501 267
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 884 1 737 7 355 3 937 150 53 42 53 65 78
Omsättningstillgångar 851 421 484 670 228 172 83 922 39 992 27 288 21 645 16 507 17 061 14 118
Tillgångar 855 305 486 407 235 527 87 859 40 141 27 341 21 687 16 560 17 125 14 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 871 98 325 52 838 31 558 17 417 10 581 7 080 3 978 2 116 615
Obeskattade reserver 67 046 46 446 26 301 15 385 8 609 5 332 3 181 1 784 928 253
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 593 022 310 930 5 791 5 360 7 593 8 300 8 300 8 300 12 645 12 645
Kortfristiga skulder 44 367 30 707 150 597 35 556 6 522 3 128 3 126 2 498 1 437 683
Skulder och eget kapital 855 305 486 407 235 527 87 859 40 141 27 341 21 687 16 560 17 125 14 196
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 218 - - - - 612 450 362 338 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 577 12 585 8 819 6 237 4 137 2 378 1 976 1 929 1 077 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 752 4 183 2 882 1 860 1 186 950 746 596 342 296
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 5 000 2 000 800 1 600 0 0 0
Omsättning 381 678 233 527 137 624 68 209 45 953 31 702 21 769 16 642 13 858 11 999
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 35 28 18 13 10 8 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 492 5 735 4 198 3 751 3 535 3 170 2 721 1 838 1 540 1 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 670 505 435 470 415 389 373 312 208 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 108 282 87 693 46 027 28 095 13 522 9 185 6 107 3 688 3 255 784
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,78% 70,77% 74,09% 46,93% 44,95% 45,63% 31,58% 19,38% 15,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,59% 17,82% 19,51% 32,05% 34,22% 34,33% 28,94% 23,21% 19,21% 5,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,05% 43,17% 39,09% 41,70% 29,90% 29,61% 28,83% 23,24% 23,74% 6,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 270,23% 226,16% 66,00% 71,63% 72,84% 76,21% 85,07% 84,68% 112,74% 111,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,75% 27,66% 31,14% 49,58% 60,12% 53,91% 43,46% 31,96% 16,35% 5,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 919,04% 1 578,37% 151,51% 236,03% 613,19% 872,38% 692,42% 660,81% 1 187,27% 2 067,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!