Visa allt om Sauna Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 44 703 42 791 34 213 19 173 30 748 30 191 22 119 19 677 16 896 14 844
Övrig omsättning -29 115 1 169 790 969 947 536 491 483 533
Rörelseresultat (EBIT) 2 259 5 234 2 873 1 126 2 075 2 006 1 291 1 447 1 753 2 091
Resultat efter finansnetto 2 180 5 180 2 834 1 123 2 075 2 006 1 298 1 449 1 754 2 094
Årets resultat 1 293 3 222 1 721 959 1 409 1 404 480 460 1 020 1 220
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 583 1 106 168 697 1 033 962 101 1 1
Omsättningstillgångar 21 166 17 811 15 758 13 069 15 833 16 470 15 679 13 786 12 537 9 737
Tillgångar 22 748 17 812 15 865 13 237 16 530 17 502 16 641 13 887 12 538 9 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 934 7 641 6 419 7 698 9 240 7 830 6 426 5 946 5 485 4 465
Obeskattade reserver 4 314 3 848 2 778 2 398 2 498 2 233 2 030 2 348 2 495 2 057
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 510 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 990 4 823 5 167 3 140 4 792 7 439 8 184 5 592 4 558 3 215
Skulder och eget kapital 22 748 17 812 15 865 13 237 16 530 17 502 16 641 13 887 12 538 9 738
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 3 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 674 42 906 35 382 19 963 31 717 31 138 22 655 20 168 17 379 15 377
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 8 9 9 3 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 725 4 279 4 277 2 130 3 416 10 064 22 119 19 677 16 896 14 844
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 477 437 287 472 689 14 21 25 111
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 371 5 234 2 935 1 167 2 310 2 245 1 328 1 479 1 753 2 093
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,47% 25,07% 78,44% -37,64% 1,84% 36,49% 12,41% 16,46% 13,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,93% 29,39% 18,11% 8,51% 12,57% 11,47% 7,81% 10,43% 14,00% 21,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,05% 12,23% 8,40% 5,87% 6,75% 6,65% 5,87% 7,36% 10,39% 14,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,20% 39,83% 33,11% 32,83% 32,65% 25,93% 21,11% 20,47% 26,95% 24,49%
Rörelsekapital/omsättning 25,00% 30,35% 30,96% 51,79% 35,91% 29,91% 33,88% 41,64% 47,22% 43,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,88% 59,75% 54,12% 72,29% 67,69% 54,69% 48,13% 56,01% 59,27% 62,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,40% 168,51% 138,82% 123,98% 151,82% 128,77% 119,54% 148,77% 165,31% 157,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!