Visa allt om Restaurang Förbjudna Staden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 880 1 393 3 716 4 009 5 117 4 174 4 359 4 634 4 716 14 265
Övrig omsättning 833 553 54 0 114 0 0 0 5 749
Rörelseresultat (EBIT) -844 -1 132 -876 -774 206 169 441 870 20 3 862
Resultat efter finansnetto 45 -3 307 -886 2 967 4 434 8 219 8 557 1 126 124 3 902
Årets resultat 2 175 -3 307 287 3 311 4 802 8 169 8 465 641 986 2 127
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 731 25 629 26 518 2 000 2 103 6 122 2 916 3 206 3 466 3 819
Omsättningstillgångar 9 626 10 643 13 437 28 506 25 688 18 952 12 442 3 930 4 626 4 345
Tillgångar 40 357 36 271 39 955 30 507 27 791 25 074 15 358 7 136 8 092 8 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 761 16 586 19 893 22 606 23 395 22 043 13 873 5 408 4 917 3 931
Obeskattade reserver 0 0 0 0 344 940 940 980 684 1 830
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 147 15 147 16 147 7 097 2 997 1 547 0 0 79 81
Kortfristiga skulder 3 449 4 538 3 915 803 1 055 545 545 747 2 411 2 323
Skulder och eget kapital 40 357 36 271 39 955 30 507 27 791 25 074 15 358 7 136 8 092 8 165
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 126 966 758 2 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 332 300 177 711
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 4 100 3 450 0 0 150 0
Omsättning 9 713 1 946 3 770 4 009 5 231 4 174 4 359 4 634 4 721 15 014
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 6 6 8 4 4 5 3 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 960 348 619 668 640 1 044 1 090 927 1 572 1 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 372 366 354 336 318 364 253 329 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -844 -1 132 -773 -671 309 272 701 1 130 280 4 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 537,47% -62,51% -7,31% -21,65% 22,59% -4,24% -5,93% -1,74% -66,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,24% -2,38% -1,62% 10,02% 16,29% 33,04% 55,72% 15,88% 1,59% 47,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,62% -61,95% -17,47% 76,25% 88,47% 198,49% 196,33% 24,45% 2,74% 27,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,61% 57,36% 66,58% 65,75% 75,96% 62,58% 74,47% 69,42% 61,15% 68,89%
Rörelsekapital/omsättning 69,56% 438,26% 256,24% 691,02% 481,40% 440,99% 272,93% 68,69% 46,97% 14,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,49% 45,73% 49,79% 74,10% 85,15% 90,84% 95,10% 86,50% 67,36% 64,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,10% 233,89% 342,40% 3 545,83% 2 431,56% 3 471,01% 2 277,25% 521,02% 191,17% 185,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!