Visa allt om AM-GEO AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 159 2 076 2 566 2 696 2 869 3 350 2 657 2 526 2 108 1 988
Övrig omsättning 0 0 76 0 0 0 89 196 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 376 -145 200 188 618 590 504 800 39 310
Resultat efter finansnetto 371 -148 191 177 604 572 484 800 30 302
Årets resultat 256 204 111 209 362 316 162 467 138 161
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 473 643 844 1 079 1 524 1 648 1 684 155 170 249
Omsättningstillgångar 729 664 795 792 862 1 221 1 094 1 266 665 867
Tillgångar 1 202 1 306 1 640 1 872 2 387 2 869 2 779 1 420 835 1 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 474 418 339 428 519 994 779 717 350 312
Obeskattade reserver 445 410 825 785 887 757 607 337 132 308
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 96 120 0 91 528 528 747 0 66 119
Kortfristiga skulder 187 358 475 567 453 590 646 367 287 377
Skulder och eget kapital 1 202 1 306 1 640 1 872 2 387 2 869 2 779 1 420 835 1 116
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - 361 459
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 614 569 635 591 416 127 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 239 166 379 326 151 162 224
Utdelning till aktieägare 200 200 0 200 300 800 100 100 100 100
Omsättning 2 159 2 076 2 642 2 696 2 869 3 350 2 746 2 722 2 108 1 988
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 159 2 076 2 566 2 696 2 869 3 350 2 657 2 526 2 108 1 988
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 680 843 890 761 1 038 927 622 665 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 546 79 691 705 1 142 1 038 715 883 118 408
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,00% -19,10% -4,82% -6,03% -14,36% 26,08% 5,19% 19,83% 6,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,28% -11,10% 12,20% 10,10% 25,89% 20,56% 18,17% 56,69% 4,67% 28,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,42% -6,98% 7,79% 7,01% 21,54% 17,61% 19,01% 31,87% 1,85% 15,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,94% 59,68% 88,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,10% 14,74% 12,47% 8,35% 14,26% 18,84% 16,86% 35,59% 17,93% 24,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,31% 56,49% 59,91% 55,57% 50,73% 55,23% 45,07% 69,00% 54,25% 48,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 389,84% 185,47% 167,37% 139,68% 190,29% 206,95% 169,35% 344,96% 231,71% 229,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!