Visa allt om OSM Holding AB
Visa allt om OSM Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 319 477 352 550 289 894 442 249 680 111 1 096 740 1 238 055 1 382 347 707 532 596 564
Övrig omsättning 17 540 688 1 534 18 456 6 393 8 738 3 948 4 828 3 29
Rörelseresultat (EBIT) 38 618 10 523 -93 384 -71 300 -98 725 58 199 41 924 163 583 84 869 79 048
Resultat efter finansnetto 38 967 2 955 -93 846 -105 970 -133 778 23 460 -6 975 123 388 55 552 56 379
Årets resultat 32 198 1 680 -94 731 -108 349 -138 552 11 646 -15 712 93 961 42 302 44 651
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 580 32 464 30 866 203 020 226 581 252 286 265 349 242 470 248 507 167 141
Omsättningstillgångar 171 453 159 222 126 094 156 562 308 622 519 149 477 787 474 659 609 302 193 295
Tillgångar 195 033 191 686 156 960 359 582 535 203 771 435 743 136 717 129 857 809 360 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 881 102 078 -33 072 176 140 12 602 151 155 153 726 159 435 78 552 -94 145
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 2 572 3 199 2 701 8 560 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 120 1 102 3 355 822 32
Långfristiga skulder 124 124 75 264 124 179 952 202 078 214 001 235 234 200 029 250 029
Kortfristiga skulder 91 029 89 484 114 769 183 318 342 649 414 511 371 108 316 404 569 846 204 520
Skulder och eget kapital 195 033 191 686 156 960 359 582 535 203 771 435 743 136 717 129 857 809 360 436
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 334 392 - 1 030 4 474 3 922 3 685 5 861 3 578 2 610
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 74 778 55 682 61 659 68 612 143 094 178 056 181 555 170 949 78 365 60 658
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 6 436 6 435 7 135 9 107 25 641 27 124 30 063 28 123 14 029 12 822
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 337 017 353 238 291 428 460 705 686 504 1 105 478 1 242 003 1 387 175 707 535 596 593
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 500 538 336 477 1 393 1 983 1 907 1 018 453 291
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 639 655 863 927 488 553 649 1 358 1 562 2 050
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 172 104 205 165 124 102 98 201 212 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 005 12 961 -61 326 -49 732 -74 573 83 212 68 248 187 735 98 775 92 932
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,38% 21,61% -34,45% -34,97% -37,99% -11,41% -10,44% 95,38% 18,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,00% 5,60% -54,22% -19,81% -18,42% 7,61% 5,75% 22,96% 10,83% 24,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,21% 3,05% -29,36% -16,10% -14,50% 5,35% 3,45% 11,91% 13,13% 14,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,37% 25,30% 23,86% 15,47% 21,87% 37,54% 34,07% 38,68% 37,31% 40,98%
Rörelsekapital/omsättning 25,17% 19,78% 3,91% -6,05% -5,00% 9,54% 8,62% 11,45% 5,58% -1,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,26% 53,25% -21,07% 48,98% 2,35% 19,59% 20,69% 22,23% 9,16% -26,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,00% 162,56% 102,10% 74,59% 64,37% 89,38% 90,98% 123,73% 82,64% 87,44%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 23 440 9 043 12 000 12 000 12 000 12 000 0
Övrig omsättning 5 204 - - 4 784 - 25 - 6 221 2 797 29
Rörelseresultat (EBIT) 4 774 -2 198 -708 466 -79 975 547 2 227 -21 004 -672 1 871 -1 307
Resultat efter finansnetto 4 774 -8 954 -715 981 -100 325 42 130 34 722 5 564 24 825 -20 014 -18 625
Årets resultat 3 872 -1 554 -704 276 -99 788 45 184 40 183 15 768 29 961 -14 425 -13 410
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 907 167 811 167 811 692 511 693 344 709 835 704 374 694 200 0 0
Omsättningstillgångar 320 156 329 009 243 008 233 153 331 330 274 974 252 416 186 904 830 806 700 613
Tillgångar 480 063 496 820 410 819 925 664 1 024 673 984 808 956 790 881 104 830 806 700 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 235 114 249 584 129 373 833 648 656 591 614 081 573 898 554 667 510 301 400 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 124 124 124 124 179 952 202 078 214 001 234 075 200 029 150 029
Kortfristiga skulder 244 825 247 112 281 322 91 891 188 130 168 649 168 891 92 362 120 476 150 231
Skulder och eget kapital 480 063 496 820 410 819 925 664 1 024 673 984 808 956 790 881 104 830 806 700 613
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 334 392 - 1 030 4 474 3 922 3 685 4 961 3 078 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 900 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 81 240 261 2 245 1 822 1 624 1 725 1 076 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 204 0 0 28 224 9 043 12 025 12 000 18 221 14 797 29
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 23 440 9 043 12 000 12 000 - 12 000 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 311 1 140 1 290 6 719 6 004 5 687 - 4 241 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 774 -2 198 -708 466 -79 975 547 2 227 -21 004 -672 1 871 -1 307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 159,21% -24,64% 0,00% 0,00% 0,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -7,82% 7,36% 6,63% 3,15% 5,82% 0,60% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -308,73% 833,96% 543,94% 251,10% 427,43% 41,60% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - - - 602,65% 1 583,55% 886,04% 696,04% 787,85% 5 919,42% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,98% 50,24% 31,49% 90,06% 64,08% 62,36% 59,98% 62,95% 61,42% 57,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,77% 133,14% 86,38% 253,73% 176,12% 163,05% 149,45% 202,36% 113,39% 4,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...