Visa allt om C Finance AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 10 326 16 149 35 687 57 443 81 910 58 274 40 647 25 121 19 398 16 926
Övrig omsättning 1 7 277 2 529 37 7 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -4 219 -600 -1 912 -1 474 11 662 14 054 8 081 6 386 4 415 2 715
Resultat efter finansnetto -5 124 -2 908 -7 338 -8 706 5 598 11 042 6 916 5 581 3 055 270
Årets resultat -5 124 -2 908 -7 403 0 3 749 6 386 3 990 3 228 2 503 185
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 869 1 488 2 108 2 358 23 23 23 23 23 23
Omsättningstillgångar 33 604 28 893 74 800 99 925 122 201 74 368 41 445 24 781 21 249 18 493
Tillgångar 34 473 30 381 76 908 102 283 122 224 74 391 41 468 24 804 21 272 18 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 316 12 441 11 849 19 251 19 251 15 502 9 116 5 125 5 897 3 394
Obeskattade reserver 0 0 0 0 8 731 8 017 5 210 3 477 2 077 2 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 197 16 506 60 562 78 886 88 604 46 439 23 390 9 000 7 000 0
Kortfristiga skulder 2 960 1 434 4 497 4 146 5 638 4 434 3 752 7 202 6 298 12 862
Skulder och eget kapital 34 473 30 381 76 908 102 283 122 224 74 391 41 468 24 804 21 272 18 516
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Omsättning 10 327 16 156 35 964 59 972 81 947 58 281 40 647 25 121 19 398 16 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 7 6 5 5 2 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 582 3 230 5 098 9 574 16 382 11 655 20 324 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 164 987 917 996 966 602 720 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 599 20 -1 416 -1 350 11 662 14 054 8 081 6 386 4 415 2 715
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,06% -54,75% -37,87% -29,87% 40,56% 43,37% 61,80% 29,50% 14,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,35% -1,09% -2,03% -1,38% 9,62% 18,94% 19,50% 25,85% 23,14% 18,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -37,90% -2,05% -4,37% -2,45% 14,36% 24,18% 19,89% 25,52% 25,38% 20,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 296,77% 170,04% 197,00% 166,74% 142,31% 120,01% 92,73% 69,98% 77,07% 33,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,22% 40,95% 15,41% 18,82% 21,32% 29,24% 31,78% 31,60% 35,34% 27,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 135,27% 2 014,85% 1 663,33% 2 410,15% 2 167,45% 1 677,22% 1 104,61% 344,08% 337,39% 143,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!