Visa allt om Catena Umeå Två AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 15 658 15 630 15 379 14 805 14 552 7 237 6 975 14 320 14 327 14 219
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 343 10 043 9 087 7 652 8 503 832 447 6 674 8 615 8 240
Resultat efter finansnetto 7 910 7 289 5 814 2 132 4 530 -3 206 -6 346 4 373 6 174 4 350
Årets resultat 8 324 -16 488 4 609 1 660 4 945 -2 501 -4 950 0 4 816 3 206
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 367 145 587 149 432 153 325 155 870 161 993 165 593 168 989 192 445 196 069
Omsättningstillgångar 48 916 39 174 4 654 150 10 104 4 065 1 415 17 841 13 696 14 744
Tillgångar 189 283 184 761 154 086 153 475 165 975 166 058 167 008 186 830 206 141 210 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 192 31 196 28 168 23 560 21 900 16 955 19 456 24 482 24 482 24 482
Obeskattade reserver 25 730 28 305 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 861 4 075 3 290 2 506 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 116 100 117 300 118 500 0 137 439 142 609 143 176 158 145 180 000 180 000
Kortfristiga skulder 2 400 3 885 4 128 127 409 6 636 6 494 4 375 4 203 1 659 6 331
Skulder och eget kapital 189 283 184 761 154 086 153 475 165 975 166 058 167 008 186 830 206 141 210 813
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 658 15 630 15 379 14 805 14 552 7 237 6 975 14 320 14 327 14 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 343 10 043 12 930 12 232 13 230 6 092 5 163 10 208 12 145 11 890
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,18% 1,63% 3,88% 1,74% 101,08% 3,76% -51,29% -0,05% 0,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,58% 5,46% 5,90% 4,99% 5,12% 0,50% 0,27% 4,06% 4,71% 4,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,44% 64,52% 59,11% 51,69% 58,43% 11,50% 6,41% 53,01% 67,82% 66,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,09% 67,62% 62,40% 51,69% 100,00% 100,00% 100,00% 68,45% 68,12% 66,82%
Rörelsekapital/omsättning 297,07% 225,78% 3,42% -859,57% 23,83% -33,56% -42,44% 95,24% 84,02% 59,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,84% 28,83% 18,28% 15,35% 13,19% 10,21% 11,65% 13,10% 11,88% 11,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 038,17% 1 008,34% 112,74% 0,12% 152,26% 62,60% 32,34% 424,48% 825,56% 232,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!